تاریخ نظریه : 1395/04/09
شماره نظریه: 838/95/7

استعلام:

در دعوی زوجه ایرانی به طرفیت زوج بنگلادشی اهل سنت که هر دو در ایران سکونت دارند به خواسته طلاق و مطالبه مهریه با توجه به اینکه تاکنون موافقت نامه همکاری قضایی در امور مدنی بین دو دولت منعقد نشده است و با توجه به مقررات ماده 7 قانون مدنی و اختلاف نظر مؤلفان در تفسیر ماده مذکور قانون کدام کشور بر دعاوی مطروحه حکومت دارد؟ چنانچه قانون ایران حاکم باشد با توجه به مذهب زوج کدام قانون؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر زوج بنگلادشی پناهنده ایران باشد طبق کنوانسیون ژنو، قانون ایران در قضیه ما نحن فیه حاکم است در غیر این صورت با توجه به اینکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بنگلادش تاکنون قرارداد همکاری حقوقی و قضایی منعقد نگردیده، با توجه به مواد 7 و 963 قانون مدنی، قواعد مربوط به کشور متبوع شوهر حاکم است.

مطلب مرتبط :  وقوع بعدی طلاق مسقط حق شکایت زوج به عنوان شاکی خصوصی در جرم منافی عفت نخواهد بود