تاریخ نظریه : 1395/03/18
شماره نظریه: 7/95/927

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- نظر به این که حقوق مستمری متوفی به افراد تحت تکفل وی و به منظور تأمین هزینه معاش آنان پرداخت می گردد، لذا با پرداخت مستمری به همسر و فرزند متوفی، موجبی جهت مطالبه نفقه فرزند صغیر توسط مادر طفل از ولی قهری وجود ندارد؛ مگر هزینه هایی  که مستمری ماهیانه پاسخگوی آن نباشد.

ثانیاً- با توجه به اینکه حقوق وظیفه ای که به ورثه قانونی تعلق می‌گیرد، جزء ماترک متوفی محسوب نمی شود، بنابراین نمی توان مهریه را به عنوان دیون ممتازه از حقوق وظیفه ای که متعلق به ورثه قانونی شهید است، پرداخت نمود.

ثالثاً- با فرض اینکه در حساب شهید، وجهی بابت حقوق ایام مربوط به حیات وی باشد، وجه مزبور علی القاعده جزء ماترک متوفی بوده و مطابق ماده 868 قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به آن مستقر نمی شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق گرفته است که از جمله این حقوق، مطالبات زوجه شهید بابت مهریه می باشد./

مطلب مرتبط :  اعتراض ولی قهری به تصمیم دادگاه در خصوص احراز رشد