تاریخ نظریه : 1395/03/04
شماره نظریه: 7/95/453

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تبصره 2 ماده 1210قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، حصول بلوغ افراد جهت تصرف در اموال و امور مالی آنان کافی نمی‌باشد بلکه باید به سن رشد (18 سال تمام شمسی) برسند یا رشد آنان در دادگاه احراز گردد، اما افراد پس از رسیدن به سن بلوغ ، اجازه تصرف در امور غیرمالی خود را دارند. بنابراین در فرض سؤال زوجه 16 ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد بلکه ولی قهری باید به نمایندگی از وی دادخواست تقدیم کند و صرف حضور ولی در دادگاه بدون این که وی دادخواست دهنده باشد کافی نیست. در مورد طلاق، اگرچه طلاق از امور غیرمالی بوده و مشمول منع مذکور در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی نمی‌باشد و زوجه بالغه غیررشیده راجع به طلاق می­تواند مستقلاً در محاکم صالحه طرح دعوی نماید ولی چنانچه بخواهد در ازای اخذ طلاق، دخل و تصرفی در اموال و حقوق مالی خود؛ مانند بذل نفقه و مهریه و اجرت المثل بنماید، با عنایت به قانون رشد متعاملین مصوب شهریور 1313 ، این امر پس از احراز رشد وی در محکمه ممکن خواهد بود.

مطلب مرتبط :  عدم پرداخت دستمزد کارشناس