تاریخ نظریه : 1395/02/25
شماره نظریه: 362/95/7

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

الف) مراد از تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعیین بهای زمان تقویم دادخواست است و در خصوص سکه بهار آزادی قیمت آن به صورت روزانه و بلکه چندین بار در یک روز از طریق اتحادیه مربوط و رسانه‌های مختلف اعلام می‌شود با این حال در صورت لزوم مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند قیمت آن را از اتحادیه مربوط استعلام کند. ب)اولاً درخواست معافیت و یا استمهال پرداخت هزینه‌های موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 دعوا تلقی نمی‌شود تا ضرورت داشته باشد در ستون خواسته قید شود بنابراین در فرض سؤال طرح درخواست معافیت و یا استمهال به صورت کتبی یا شفاهی و بدون درج در ستون خواسته قابل ترتیب اثر است. ثانیاً) از بین مواردی که در ماده 5 قانون یاد شده قید شده است، تنها طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان امکان‌پذیر است. بنابراین موضوع ماده مذکور همن از نظر مواردی که امکا تقاضای معافیت از آنان وجود دارد و هم از نظر این که از جانب هر یک از اصحاب دعوا اعم از خواهان یا خوانده قابل طرح است، نسبت به طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، گستره شمول بیشتری دارد. ج) در فرض سؤال که وکیل، دعوای مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه را در شورای حل اختلاف طرح می‌کند، میزان تمبر مالیاتی بر اساس بند اول ماده 3 آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385 انجام می‌پذیرد.

مطلب مرتبط :  مطالبه مهریه مستند به سند رسمی بدواً باید از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک اقدام شود