تاریخ نظریه : 1399/10/20
شماره نظریه: 7/99/1430

استعلام:

در سند نکاحیه قید شده است حق مسکن با زوجه است زوج دادخواست تمکین داده است و اظهار می‌دارد که منزل تهیه کردم زوجه اظهار داشته است چنانچه زوج در نیاوران تهران منزل تهیه کند از ایشان تمکین می¬کنم. 1-حق تعیین مسکن چه تاثیری در تمکین دارد؟ 2-آیا حق مسکن انصراف به شهر محل سکونت دارد یا انصراف به این دارد که محله و خود مسکن هم باید به تایید زوجه برسد؟ 3-چنانچه زوج منزل دیگری تهیه کرده باشد آیا زوجه حق دارد در این منزل از تمکین خودداری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، هر چند زوجه می‌تواند در قالب شرط موضوع ماده 1114 قانون مدنی، حق تعیین شهر، روستا و یا حتی کشور محل سکونت را نیز تحصیل کند، اما اطلاق شرط تعیین محل سکونت و امثال آن، انصراف به شهر محل سکونت مشترک یا سکونت زوجه در زمان ازدواج داشته و در هر حال تفسیر شرط و احراز اراده مشترک و دامنه شرط با مرجع رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، واگذاری اختیار تعیین منزل به زوجه فی‌نفسه به معنای نادیده گرفتن حکم مقرر در ماده 1107 قانون مدنی از حیث تناسب منزل با شؤون زوجه نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، چنان‌چه دادگاه احراز کند که تعیین شهر محل سکونت نیز به زوجه واگذار شده است، متعاقب تعیین شهر وی باید با لحاظ ضابطه مندرج در ماده یادشده، منزل مورد نظر را تعیین کند و زوج نیز ملتزم به تهیه آن است و در صورتی‌که قادر به تهیه آن نباشد، احکام مقرر برای عدم قدرت زوج به تأمین نفقه زوجه مجرا خواهد بود.

مطلب مرتبط :  آيا يارانه حق سرپرست خانوار مي باشد؟