تاریخ نظریه : 1398/10/10
شماره نظریه: 7/98/1067

استعلام:

احتراماً مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در پاسخ به سوال ذیل مرقوم فرمایید: چنانچه زوجه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوج به جهت احراز شرط وکالت موضوع بند 1 شرط ضمن عقد نکاح تقدیم دارد با توجه به اینکه شرط مذکور عبارت است از اینکه: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و نیز در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه ایفاء نکند و اجبار به ایفاء هم ممکن نباشد آیا برای تحقق شرط مذکور صرف صدور رأی از دادگاه صالح مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و سپس صدور اجراییه کافی است یا اینکه باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه با وصف اقدامات اجرایی و صدور دستور جلب امکان استیفای محکوم به میسور نباشد شرط مذکور محقق می‌گردد در صورت پرداخت نفقه در مرحله اجرا توسط زوج وضعیت شرط مذکور چگونه خواهد بود در صورت تقسیط نفقه و عدم پرداخت تمام یا قسمتی از اقساط وضعیت شرط مذکور چگونه است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: در فرض سؤال، احراز عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه موضوع بند 1 سند نکاحیه مستلزم اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی نیست. ثانیاً: پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیری در حقوق زوجه ندارد. ثالثاً: اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه مندرج در شرط ضمن عقد تأثیری در حقوق زوجه ندارد و پس از انقضای 6 ماه مندرج در شرط و عدم پرداخت نفقه، آمادگی زوج برای پرداخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیری در حقوق زوجه ندارد.

مطلب مرتبط :  مطالبه خسارت ناشی از دادرسی در دعاوی ملاقات، حضانت و طلاق