تاریخ نظریه : 1398/09/04
شماره نظریه: 7/98/1356

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

«حق حبس» موضوع ماده 1085 قانون مدنی مبنی بر این­که «زن می­تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این­که مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود»، با عنایت به اطلاق کلمه «زن» در ماده قانونی یاد شده شامل زوجه غیر باکره که از همسر اول خود طلاق گرفته است، نیز میگردد.

مطلب مرتبط :  تمكين عام (نه خاص) از سوي زوجه، موجب اسقاط حق حبس نمي گردد