تاریخ نظریه : 1396/09/26
شماره نظریه: 7/96/2289

استعلام:

با توجه به گزارش اصلاحی سال 93 فیمابین پدر و فرزند اناث که توافق پرداخت ماهیانه مبلغی به عنوان نفقه آینده گردیده و اکنون پدر نامبرده مدعی است فرزندش از ازدواج و اشتغال خودداری می نماید در حالیکه وی پدر مشمول امتیازات جانبازان می باشد و قراینی بر این موضوع ارایه نموده و درخواست قطع نفقه را مطرح ساخته و نفقه معوقه ای نیز تا زمان ارایه درخواست نداشته است در این موارد راهکار قضایی موضوع در پرونده اجرایی چگونه است و آیا مستلزم تقدیم دادخواست مستقلی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که شرایط نفقه اقارب را چنین بیان داشته: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند»؛ لذا برای منفق‌علیه دو شرط برشمرده :الف- ندار باشد،(آنچه که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد، نداشته باشد) ب- نتواند به وسیله اشتغال به کار، معیشت خود را فراهم سازد. بنابراین از آنجائیکه عدم ازدواج فرزند اناث و عدم اشتغال فرزند می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، درنتیجه تشخیص موضوع با توجه به ملاک‌های مذکور، مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً: در فرض سؤال که راجع به نفقه فرزند توافق شده و بر اساس آن، گزارش اصلاحی صادر شده است، اگر پدر، مدعی عدم تعلق نفقه به فرزند است، باید دعوای ابطال گزارش اصلاحی را به موجب دادخواست تقدیم نماید و دادگاه با توجه به آنچه در بند اولاً گفته شد و بررسی سایر جهات، رأی مقتضی صادر می‌کند.

مطلب مرتبط :  مطالبه نفقه از سوی زوجه بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.