تاریخ نظریه : 1395/09/17
شماره نظریه: 2275/95/7

استعلام:

فرزندان ذکور و اناث بعد از سن 18 سالگی شرعاً و قانونی تا چه مدتی می¬توانند تقاضای نفقه از پدر خود نمایند؟ اگر دختری یا پسری تا سن مثلاً30 سالگی مجرد بوده و منبع درآمدی نداشته باشد می-تواند تقاضای نفقه از پدرش نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 1197 قانون مدنی که شرایط نفقه اقارب را چنین بیان داشته «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» و برای منفق علیه دوشرط بر شمرده: الف- ندار باشد؛ یعنی فاقد آنچه که برای زندگانی فعلی خود احتیاج دارد، باشد. ب- نتواند به وسیله اشتغال به کار معیشت خود را فراهم سازد. نظر به اینکه عدم توانائی اشتغال ممکن است در اثر کبر سن یا بیماری یا نقص خلقت و امثال آن باشد، لذا در قانون ملاک های مذکور در نظر گرفته شده، نه سن معینی؛ در نتیجه تشخیص موضوع با توجه ملاک های مذکور در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است./

مطلب مرتبط :  مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا محجور را به عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد