تاریخ نظریه : 1395/08/26
شماره نظریه: 2154/95/7

استعلام:

احتراما چنانچه زوجه نفقه خودش را طی دادخواست در شورای حل اختلاف شهرستان مطالبه نماید و زوج به شورای حل اختلاف اعلام که به طرفیت زوجه دعوی تمکین در دادگاه حقوقی همان شهرستان مطرح نموده و در حال رسیدگی است یا چنین امری برای شورای حل اختلاف آشکار گردد چنانچه میزان نفقه حسب نظر کارشناس کمتر از مبلغ 200 میلیون ریال باشد تکلیف شورای حل اختلاف چیست؟ و بالعکس چنانچه زوج در دادگاه دعوی تمکین مطرح و زوجه به دادگاه اعلام که علیه زوج دادخواست مطالبه نفقه از شورای حل اختلاف مطرح و در حال رسیدگی است یا این امر برای دادگاه آشکار گردد تکلیف دادگاه چه می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-هر گاه در دعوای نفقه مطرح شده در شورای حل اختلاف برابر بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394، زوج دعوای نشوز زوجه را در شورا یا دادگاه ذی‌صلاح مطرح نماید، به نظر می‌رسد چون برابر بند 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 رسیدگی به دعوای تمکین و نشوز در صلاحیت دادگاه خانواده است، در این صورت شورای حل اختلاف به علت ارتباط دعوای نشوز و تمکین با دعوای نفقه در اجرای ماده 21 قانون صدرالذکر  باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ذی‌صلاح صادر نماید و تشخیص ارتباط دعوای نفقه و دعوای نشوز و تمکین، از لحاظ مقطع زمانی مربوط، حسب مورد بر عهده مقام قضائی رسیدگی‌کننده است. 2- در فرضی که دعوای تمکین در دادگاه مطرح شده است و دادگاه استحضار می‌یابد که دعوای نفقه در شورای حل اختلاف طرح شده است، به نظر می‌رسد، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و این شورای حل اختلاف است که باید برابر پاسخ بند 1 رفتار کند.

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه بیش از شش ماه