تاریخ نظریه : 1395/08/22
شماره نظریه: 2079/95/7

استعلام:

زوجه دادخواست مطالبه نفقه گذشته خودش و تعیین نفقه آینده فرزندش را می نماید اما در راستای قرار ارجاع به کارشناس هزینه کارشناس را پرداخت ننموده آیا دادگاه می تواند در جهت رعایت حقوق صغیر خود تعیین نفقه نماید یا می بایست اعمال ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض مطروحه که مادر طفل (محجور) مطالبه نفقه آینده وی را نموده و لکن نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننموده است، چنانچه عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه مزبور در نظر دادگاه محرز باشد، مطابق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 دادگاه وی را از پرداخت هزینه مزبور، معاف و یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول می نماید و در صورتی که عدم تمکن مالی خواهان در نظر دادگاه احراز نگردد، در این صورت دادگاه مطابق ماده 259 قانون اخیرالذکر می تواند، اقدام نماید و در هر صورت تعیین میزان نفقه، امری فنی و تخصصی می باشد که باید از سوی کارشناس صورت پذیرد./

مطلب مرتبط :  تعیین نفقه و میزان آن، و تعدیل بعدی آن به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست