تاریخ نظریه : 1395/06/29
شماره نظریه: 1512/95/7

استعلام:

طبق بند1 از شرایط مندرج در عقد نامه که زوجه وکالت در طلاق رأی به این شرح استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه بهر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبارا و به ایضا هم ممکن نباشد حال سؤال این است چنانچه زوج نفقه مورد حکم را بعد از دادخواست طلاق چه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر طوعاً یا کرهاً پرداخت نماید زوجه حق استفاده از بند 1 مذکور را جهت طلاق رأی یا اینکه چون نفقه را زوج پرداخت کرده از این شرط برای طلاق نمی¬تواند استفاده نماید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با فرض صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و قطعیت آن و صدور اجرائیه و عدم اجرای حکم مزبور در موعد قانونی از سوی محکوم‌علیه و عدم امکان اجرای حکم به طریق قانونی، شرط وکالت مذکور در فرض استعلام محقق شده است و زوجه می تواند به استناد تحقق شرط ضمن عقد نکاح و اثبات آن در دادگاه، نسبت به درخواست طلاق اقدام نماید و اعلام آمادگی زوج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت فوق الذکر پس از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده، نمی باشد./الف

مطلب مرتبط :  حق حبس شامل زوجه غیر باکره که از همسر اول خود طلاق گرفته است، نیز میگردد