تاریخ نظریه : 1395/05/27
شماره نظریه: 1235/95/7

استعلام:

از آنجا که زوجه فقط مستحق نفقه گذشته خود می باشد چنانچه زوجین توافق نمایند که زوج نفقه آتیه زوج را به صورت ماهیانه کارسازی و پرداخت نماید آیا این توافق ضمانت اجرای قانونی دارد به عبارتی چنانچه چنین توافقی به عمل آمده و بر همین اساس گزارش اصلاحی صادر شود در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه آتیه زوجه اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که زوج با زوجه توافق نموده است که نفقه زوجه (مبلغ معین) را به صورت ماهانه پرداخت نماید و گزارش اصلاحی صادر شده است، با عنایت به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، به مانند احکام دادگاهها اجرا می¬شود و با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، امکان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت مبلغ مورد توافق زوجین وجود دارد، مگر آنکه پرداخت نفقه به صورت شرط صریح یا مبنیاً علیها منوط بر تمکین شده باشد و یا در خصوص اصل شرط یا تحقق آن بین زوجین اختلاف باشد.

مطلب مرتبط :  زوجه 16 ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد