تاریخ نظریه : 1395/04/02
شماره نظریه: 796/95/7

استعلام:

جرائم مستمر قابل گذشت مثل تصرف عدوانی و ترک نفقه که رفتار مجرمانه منقطع نشده است و رفتار مجرمانه استمرار دارد چنانچه متضرر از جرم بعد از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کند آیا موضوع مشمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می¬گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منصرف به جرائم آنی است، نه جرائم مستمر؛ بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر ازجرم، کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده مرقوم در فوق نمی¬گردد.

مطلب مرتبط :  طرح مستقل دعاوی مربوط به حقوق مالی زوجه