تاریخ نظریه : 1394/03/16
شماره نظریه: 656/94/7

استعلام:

به نظر آن اداره محترم برای بررسی اینکه « منزلی که در پرونده های تمکین از سوی زوج معرفی میشود یا منزلی که در پرونده هایی با خواسته الزام به تهیه مسکن تعرفه میشود» نیاز به صدور قرار کارشناسی دارد تا آثار مربوط به کارشناسی را برایش بار کرد (از جمله حق اعتراض) یا نیاز به صدور قرار معاینه محل لازم است تا آثار آن را اعمال کرد و یا اینکه به هر دو طریق امکان بررسی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درصورت اختلاف در اصل تهیه یا عدم تهیه مقدمات تمکین از جمله مسکن و اثاث البیت، دادگاه با تجویز حاصل از ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده 199 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، نسبت به انجام هرگونه تحقیق و اقدام لازم از جمله استفاده از مددکار اجتماعی اقدام می¬کند و در فرضی که اختلاف در تناسب یا عدم تناسب مسکن و اثاث البیت تهیه شده با شؤونات زوجه مطرح باشد که بخشی از نفقه موضوع ماده 1107قانون مدنی است، با توجه به تخصصی بودن موضوع، دادگاه نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام می¬کند.

مطلب مرتبط :  زوجه 16 ساله اي که رشد وی در دادگاه احراز نشده، اهلیت اقامه دعوای مالی از قبیل مطالبه نفقه، جهیزیه و مهریه را ندارد