عنوان: توجه به شغل زوج در دعوای منع اشتغال زوجه

پیام: در رسیدگی به دعوای منع اشتغال زوجه به جهت مصالح خانوادگی و مخالفت با شأن زوج، شغل زوج و شباهت آن با شغل زوجه موردتوجه قرار می گیرد.


مستندات: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۱۵۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۲/۱۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ک.، فرزند ر. به طرفیت خانم ع.ک. ، فرزند م. و به خواسته عدم اشتغال خوانده نظر به اینکه برحسب ماده ۱۱۱۷ تنها مشاغلی که از حیث مصالح خانوادگی و مخالفت با شان زوج بوده را می توان ممانعت داشته و چه آنکه با توجه به شغل زوج که خود فروشنده بوده و خوانده در آرایشگاه کار می نماید و اعلام سبق پرونده کیفری دلیلی بر اثبات امر نبوده لهذا قرار ردّ دعوای مطروحه به لحاظ عدم کفایت ادله صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی درمحاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به طرفیت خانم ع.ک. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۵۶۳-۱۸/۹/۹۲ شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد عدم اشتغال زوجه به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را نتیجتاً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ ارژنگی