عنوان: مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت پس از مفارقت

پیام: عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در زمان زندگی مشترک یا بلافاصله پس از مفارقت، می تواند به عنوان قرینه ای بر قصد تبرع زوجه تلقی گردد.


مستندات: تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۹۹۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم پ.م. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. و خانم پ.ش. آقای س.ع. فرزند ر.؛ به خواسته مطالبه اجرت المثل سال های زندگی مشترک و نفقه ایام زوجیت از ۲۵/۱۰/۱۳۷۵ با احتساب خسارات دادرسی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، ماحصل ادعای زوجه بر انجام کار و فعالیت در امور زندگی مشترک به همراه شوهر دلالت دارد، زوجین به شرح دادنامه ۲۶۳۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ به درخواست زوجه طلاق گرفته اند. دادگاه با توجه به اینکه؛ اولاً طلاق به درخواست زوجه بوده و افزون بر آن گذشت چندین سال از طلاق اماره قصد تبرع در زمان جدایی بوده وگرنه خواهان حق خود را مطالبه می کرد، ثانیاً در موضوع نفقه به صراحت لایحه زوجه در ۱۵/۱۱/۸۷ به هنگام شرایط طلاق می گوید در نفقه گذشته ادعایی ندارم؛ ازاین رو مطالبه هر دو خواسته اکنون محمل حقوقی نداشته دادگاه با استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی -۲۰۲-۱۹۷آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می کند. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ وحدانی نیا

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی پ.م. با وکالت م.ح. و پ.ش. به طرفیت س.ع. نسبت به دادنامه ۱۳۴۴ مورخ ۱۳/۹/۹۲ در پرونده کلاسه ۰۸۳۶ صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت المثل صادر گردیده نظر به استدلال دادگاه محترم بدوی که گویای آن بوده که پس از مفارقت چندین سال تقاضای اجرت المثل نموده خود این امر گویای قصد تبرع بوده لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض ٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری