عنوان: ماهیت حقوقی جهیزیه

پیام: زوجه با آوردن جهیزیه به منزل زوج، صرفاً به صورت ضمنی اذن در اباحه تصرفات داده است و زوج حق تصرفات منافی با حق مالکیت زوجه ندارد بنابراین در صورت فروش موظف به پرداخت قیمت و در صورت مثلی بودن، مثل آن را باید پرداخت نماید.


مستندات: مواد ۶۱۹ و۶۲۰ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۹۱۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ل.ص. فرزند ح. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خوانده آقای ر.ک. فرزند الف. به خواسته استرداد جهیزیه به شرح سیاهه عادی تقدیمی مضبوط در پرونده، نظر به استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده، ملاحظه مدارک ایداعی، و اینکه خوانده دلیلی بر استرداد جهیزیه مورد مطالبه اقامه ننموده و ید زوج بر جهیزیه امانی تلقی می شود، زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود را به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه اعلام نموده و چون امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید و موجبی نیز برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد، فلذا مستنداً به مواد۱۹۴و۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد۶۱۹ و۶۲۰ قانون مدنی، دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، خوانده را به استرداد جهیزیه وفق لیست سیاهه تقدیمی (به استثناء یک تخته فرش ماشینی ۹ متری یک دستگاه یخچال فریزر یک دستگاه اجاق گاز و یک دستگاه تلویزیون و سرویس تخت خواب) و نیز هزینه های دادرسی محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی باشد.
رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. به طرفیت خانم ل.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۹ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۱۴۹۱ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به استرداد جهیزیه وفق لیست سیاهه به استثناء یک تخته فرش ماشینی ۹ متری – یک دستگاه یخچال فریزر – یک دستگاه اجاق گاز و یک دستگاه تلویزیون و سرویس تخت خواب و هزینه دادرسی صادر گردید زوجه مدعی گردید چهار قلم از قبیل لباسشویی و ظرف شویی و چرخ خیاطی را فروخت و هزینه چشم خانم ل.ص. نموده ام و جاروبرقی سوخته نظر به اینکه زوجه وسایل را به منزل جهت استفاده بوده است و اذن اباحه استفاده است و اذن ربیع در اذن تصرف مستلزم نمی باشد لذا در صورت فروش موظف به پرداخت قیمت و در صورت مثل بودن مثل آن را بایستی پرداخت نماید لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض ٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روباری