عنوان: خواهان دعوای اثبات زوجیت

پیام: درصورت در قید حیات بودن زوجه، ذی نفع در طرح دعوای اثبات زوجیت خود وی است و چنین دعوایی از سوی فرزندان وی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٠٠١٣٢٧
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها 1-س. 2 ـ ر. 3 ـ ه. 4 ـ الف. شهرت همگی م. به طــرفیت 1 ـ خانم گ.ه. 2 ـ اداره ثبت احوال تهران 3 ـ اداره ثبت اسناد و املاک تهران به خواسته صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج والدین و ثبت آن در ستون مربوطه با این توضیح و تشریح که خواهان ها مدعی می باشند مورث و پدر مشارالیهم به نام مرحوم عباس م. با خوانده ردیف اول ازدواج کرده است ولیکن این واقعه در شناسنامه مشارالیه ثبت نشده و درخواست حکم به شرح فوق شده اند و برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود و مطلعین و استشهادیه محلی استناد کردند اداره ثبت احوال با ارسال لایحه دفاعی اظهار داشته ثبت واقعه ازدواج با دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است و دعوی متوجه ثبت احوال نیست دادگاه از توجه به کلیه اظهارات و دفاعیات طرفین و استماع اظهارات گواهان و شهود و مطلعین ناظر و حاضر در جلسه و مراسم عقد مرحوم ع.م. و خانم گ.ه. در مورخ 19/8/1328 به شرح مندرجات شهادت نامه و استشهادیه تقدیمی تأیید شده توسط دفتر خانه اسناد رسمی شماره 9 رودهن و اوراق استطلاع معموله و تأیید صحت مراتب فوق توسط خوانده ردیف اول به عنوان مادر خواهان ها و همسر و زوجه مـرحـوم ع.م. دادگاه با رد ایــراد عــدم توجه دعوی و ایراد مطروحه به ثبت احوال مستنداً به مواد 1 و 10 و 31 و 33 و 36 و مابعد از قانون ثبت احوال و مواد 992 لغایت 995 قانون مدنی و مواد 84 و 88 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام اداره ثبت احوال به ثبت واقعه ازدواج فی مابین مرحوم ع.م. فرزند ی. با خانم گ.ه. فرزند غ. در تاریخ 19/8/1328 و ثبت و درج آن در ستون مربوط به مشخصات زوجین و دیگر ستون مربوطه در اسناد سجلی کلیــه ذینفعان صادر و اعلام می دارد اما در خصوص خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی به مشارالیه قرار رد صادر می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.
رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده

مطلب مرتبط :  نحوه مطالبه شرط تنصیف دارایی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شرق تهران به طرفیت آقایان س. و ر. و ه. و خانم الف.م. نسبت به دادنامه شماره 128 مورخ 4/3/92 شعبه 85 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران وارد و موجه است و رأی مذکور که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخواهان ها حکم به الزام اداره تجدیدنظرخواه به ثبت واقعه ازدواج فی مابین مرحوم ع.م. فرزند ی. با خانم گ.ه. فرزند غ. (والدین تجدیدنظرخواندگان) در تاریخ 19/8/1328 و ثبت و درج آن در ستون مربوط به مشخصات زوجین و دیگر ستون مربوطه در اسناد سجلی کلیه ذی نفع ها صادر شده است مغایر با قانون می باشد زیرا دعوا مطابق قانون مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد چون از دو حال خارج نیست یا واقعه ازدواج والدین تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 19/8/1328 در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده است یا نه؟ درصورتی که ثبت شده باشد با ارائه تصویر یا رونوشت سند ازدواج طبعاً اداره تجدیدنظرخواه واقعه مزبور را در اسناد مربوط منعکس خواهد نمود و نیازی به اقامه دعوا نیست و اگر ثبت نشده است و ازدواج آنان عادی و شرعی بوده است در این صورت والده تجدیدنظرخواندگان ( خانم گ.ه.) که در حال حیات است می بایست اقامه دعوا نموده و درخواست اثبات زوجیت دائم و الزام ورثه مرحوم شوهرش به ثبت واقعه زوجیت را نماید آن وقت پس از اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج اداره تجدیدنظرخواه به وظایف قانونی خود در انعکاس مراتب در اسناد سجلی مربوطه اقدام خواهد کرد بنابراین خواسته خواهان های بدوی در وضعیت فعلی مطابق قانون مطرح نشــده است به همین سبب رأی تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به این امر صادر گردیده مغایر با قانون می باشد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوا صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پویا

مطلب مرتبط :  حق بر تغییر نام غیر ممنوع