تاریخ نظریه : 1399/02/29
شماره نظریه: 7/99/231
استعلام:
در طلاق توافقی چنانچه زوجه از حضور در دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن امتناع کند تکلیف سردفتر طلاق چیست؟ آیا ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در طلاق توافقی هم قابل اجراست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است اولا، با توجه به اطلاق ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشأ‌یی است؛ اعم از آن‌که ناشی از طلاق توافقی و یا به سبب درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. ثانیا، وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در صورتی‌که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. توضیح آن‌که وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین؛ اعم از حکم و گواهی عدم امکان سازش، تکلیف حقوق زوجه را نیز مشخص کند. بنابراین، اجرا و ثبت طلاق در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، منوط به سپردن کلیه حقوق زوجه مطابق رأی دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی اجرای احکام دادگاه مربوطه است که مطابق مقررات، از سوی دادگاه اعلام می‌شود و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج،‌ مطابق آن اقدام می‌شود.

مطلب مرتبط :  تحقق شرط وکالت در طلاق در صورت مشکلات مربوط به باروری از جانب زوج