تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۴۹
استعلام:
در ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از امور راجع به غایب مفقود‌الاثر موضوع ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و بند ۱۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسیدگی به اعلام غیبت تا صدور حکم و تعیین امین برای نگهداری اموال و دارایی غایب در صورت ضرورت و اقدامات تأمینی لازم برای حفظ اموال سپرده شده به امین یا تحویل شده به وراث است. بر این اساس، صدور حکم مبنی بر تصرف ورثه در دارایی غایب مفقودالاثر و اخذ تضمین از آن‌ها موضوع مواد ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدنی، نیز در زمره امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است.