تاریخ نظریه : 1399/02/27
شماره نظریه: 7/99/149
استعلام:
در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود از امور راجع به غایب مفقود‌الاثر موضوع ماده 126 قانون امور حسبی مصوب 1319 و بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، رسیدگی به اعلام غیبت تا صدور حکم و تعیین امین برای نگهداری اموال و دارایی غایب در صورت ضرورت و اقدامات تأمینی لازم برای حفظ اموال سپرده شده به امین یا تحویل شده به وراث است. بر این اساس، صدور حکم مبنی بر تصرف ورثه در دارایی غایب مفقودالاثر و اخذ تضمین از آن‌ها موضوع مواد 1025 و 1026 قانون مدنی، نیز در زمره امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مطلب مرتبط :  مقررات ناظر بر ارث و سهم الارث اقلیتهای مذهبی کلیمی