تاریخ نظریه : 1398/10/24
شماره نظریه: 7/98/1642
استعلام:
با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که به تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان اشاره کرده است آیا عمو و عمه طفل شامل سایر بستگان می‌شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه واژه «بستگان» مندرج در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 معادل واژه اقرباء است و این لفظ هم خانواده «قرابت» مندرج در ماده 1031 قانون مدنی است، منظور از سایر بستگان در ماده مذکور، بستگان سببی و نسبی موضوع ماده 1031 یاد شده است که با لحاظ معیارهای مندرج در ماده 29 مذکور، یعنی وابستگی عاطفی و مصلحت کودک، به تشخیص دادگاه برای ایشان ترتیب، زمان و مکان ملاقات تعیین می‌گردد.

مطلب مرتبط :  عدم شمول حکم بازداشت ماده 40 به موارد سلب حق ملاقات با طفل