آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوبه شماره۱۰۱۵۱۴/ت۵۶۰۶۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت وزیران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان بهزیستی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده (۱۳)  قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین­‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده۱ـ در این آیین­‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .

۲ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

۴ـ فرد دارای معلولیت: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون.

۵ ـ  فرد دارای معلولیت جویای کار: افراد موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون با تأیید سازمان.

۶ ـ کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات بخش خصوصی یا تعاونی را به عهده دارند.

۷ـ خود اشتغال (خویش‌­فرما): فرد دارای معلولیتی که به سبب اشتغال در قالب قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا عناوین دیگر، پرداخت حق بیمه مربوط را بر عهده دارد.

۸ ـ حق بیمه: وجوهی که به موجب مواد (۲۸) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی
به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می­‌شود.

ماده۲ـ معافیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱ـ معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی برای افراد دارای معلولیت با ارسال فهرست حق بیمه و رعایت ماده (۴) این آیین­‌نامه در ازای به‌کارگیری فرد دارای معلولیت جویای کار.

۲ـ معافیت خویش‌فرمایان از پرداخت حق بیمه سهم خویش­فرمایی برای افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند.

تبصره۱ـ مبنای معافیت بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی بر اساس میزان حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار است.

تبصره۲ـ کارگاه­هایی که از سایر معافیت‌های بیمه‌ای استفاده می‌کنند، در صورت احراز شرایط لازم و به­کارگیری فرد دارای معلولیت جویای کار، می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه نیز بهره‌مند شوند.

تبصره۳ـ بهره‌مندی از مزایای این آیین‌نامه، الزامی برای پرداخت کمک‌هزینه موضوع ماده (۱۲) قانون ایجاد نخواهد کرد.

ماده۳ـ کارفرما و خوداشتغال (خویش‌فرما) حسب مورد موظفند به منظور استفاده از معافیت‌های موضوع این آیین‌نامه، موارد زیر را رعایت کنند:

۱ـ ثبت­نام به عنوان متقاضی به‌کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال سازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت.

۲ـ پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط.

۳ـ پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح‌شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل.

ماده۴ـ کارفرمایان پس از اعلام نیاز و جذب فرد دارای معلولیت جویای کار با حفظ سطح اشتغال (نیروی کار موجود) در کارگاه، به استثنای بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی در چهارچوب این آیین‌نامه از معافیت برخوردار خواهند شد.

ماده۵ ـ مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه­های دایر، فهرست بیمه و بازرسی سازمان تأمین اجتماعی طی یک سال قبل از به‌کارگیری فرد دارای معلولیت است و در خصوص کارگاه­های تازه تأسیس، فهرست بیمه و بازرسی ظرف شش­ماه پس از فعالیت کارگاه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا امکان دسترسی برخط اطلاعات فهرست و پرداخت حق بیمه کارگاه‌های مزبور و همچنین فرد دارای معلولیت خود‌اشتغال برای سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور فراهم شود.

ماده۶ ـ کارفرما مکلف است جذب و به‌کارگیری افراد دارای معلولیت را به‌صورت کتبی به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اعلام کند.

ماده۷ـ سازمان موظف است متناسب با اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ارسال فهرست کارفرمایان و خویش‌فرمایان مشمول به سازمان تأمین اجتماعی و واریز حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش‌فرمایی مربوط، به حساب سازمان یادشده اقدام کند.

ماده۸ ـ سازمان موظف است به استناد بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات و آمار، محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به پیش‌بینی اعتبار در لوایح بودجه سنواتی اقدام می‌کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری