آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۰ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹

ب ـ ابطال گواهینامه: سلب اعتبار قانونی گواهینامه رانندگی راننده متخلف تا زمان اخذ گواهینامه جدید طبق بند (۳) ماده (۷) قانون.

پ ـ تخلفات رانندگی پرخطر: تخلفات رانندگی احصاءشده در جدول ذیل ماده(۷) قانون.

ت ـ دوره آموزشی: فرآیند آموزش تئوری و عملی رانندگی متناسب با نوع گواهینامه ابطال‌شده در مراکز آموزشی مجاز.

ث ـ نمره منفی: عددی که طبق جدول ذیل ماده (۷) قانون حسب مورد برای رانندگان وسایل نقلیه شخصی یا عمومی منظور و در سابقه گواهینامه آنان ثبت می‌شود.

ج ـ ضبط گواهینامه: اخذ گواهینامه رانندگی و ارسال آن به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط و محروم کردن دارنده از مزایای قانونی آن در مدت مقرر.

چ ـ قبض جریمه تسلیمی: قبض جریمه‌ای که توسط مأموران مجاز در قانون پس از رؤیت و تشخیص تخلف و متوقف نمودن وسیله نقلیه با درج مشخصات راننده و وسیله نقلیه و گواهینامه، صادر و به راننده تحویل می‌شود.

ح ـ واحد رسیدگی: واحد قضایی موضوع ماده (۵) قانون.

ماده ۲ـ به مأموران موضوع ماده (۲) قانون اجازه داده می‌شود در صورت تشخیص تخلفات رانندگی پرخطر نسبت به متوقف نمودن وسیله نقلیه اقدام و ضمن صدور قبض جریمه تسلیمی، مشخصات وسیله نقلیه و گواهینامه راننده متخلف را ثبت و گزارش تخلفات را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال کنند. اداره راهنمایی و رانندگی پس از دریافت گزارش ماموران، متناسب با نمرات منفی، به شرح زیر با راننده متخلف رفتار خواهد کرد:

۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود.

۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱)، چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضای مدت مزبور و پرداخت ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود.

۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲)، در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۰) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی و قبول شدن در آزمونهای مربوط، گواهینامه جدید اخذ نماید.

تبصره ـ به رانندگان وسایل نقلیه حمل بار یا مسافر در معابر برون‌شهری که مشمول اعمال مقررات ضـبط گواهینامه باشند، به منـظور رساندن محموله یا مسافر به مقصد، رسید موقت گواهینامه با اعتبار حداکثر سه روزه داده خواهد شد. رانندگی پس از خاتمه اعتبار رسید مذکور به منزله رانندگی بدون گواهینامه است.

ماده ۳ـ در صورت ثبت تخلف توسط دوربین، اداره راهنمایی و رانندگی مربوط موظف است ضمن ثبت نمره منفی تخلفات پر خطر، مراتب را از طریق پست، ارسال پیامک یا سامانه‌های الکترونیکی و یا سایر موارد به دارنده وسیله نقلیه اطلاع دهد.

ماده ۴ـ برای تخلفات ردیفهای (۱) تا (۷) جدول موضوع ماده (۷) قانون در هر مرحله از ارتکاب، نمره منفی منظور خواهد شد و برای تخلفات ردیفهای (۸) تا (۲۰) جدول یاد شده در صورت ارتکاب، قبض جریمه صادر و در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی در سابقه راننده ثبت خواهد شد.

ماده ۵ ـ چنانچه راننده متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (۱ و ۲) و یک سال در بند (۳) ماده (۲) این آیین‌نامه مرتکب هیچ یک از تخلفات رانندگی نشود، کلیه نمره‌های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر خواهد شد و تخلف بعدی وی به عنوان اولین تخلف او محسوب می‌گردد.

تبصره ـ مبنای احتساب نمرات منفی مرحله بعدی، تاریخ پایان قانونی ضبط گواهینامه خواهد بود.

ماده ۶ ـ راننده متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر، راهنمایی و رانندگی پرونده مربوط را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال و پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای ماده (۲) این آیین‌نامه تا دو برابر افزایش می‌یابد.

ماده ۷ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

این تصویب‌‌نامه در تاریـخ ۱۳۹۰/۸/۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.