آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب جلسه ۱۳۹۶/۷/۲۶ هیئت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌­نامه اجرایی بند(ب) تبصره(۱۹) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می­‌شود:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور.

ب ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل دانشگاه­ها و دانشکده­ های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وابسته به آن‌ها.

پ ـ کارگروه واگذاری: کارگروهی که در وزارت به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به استناد مصوبه شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد، تشکیل می‌گردد و وظیفه اجرای مفاد این آیین‌­نامه را نیز خواهد داشت.

ت ـ فعالیت: آن دسته از فعالیت­‌های تصدی‌­گری درمانی قابل واگذاری که در دستورالعمل­های وزارت اعلام خواهد شد.

ث ـ روش­‌های واگذاری: انجام واگذاری فعالیت­‌های قابل واگذاری از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت انجام می­‌شود.

ج ـ بخش غیردولتی: اشخاص حقوقی (خصوصی، تعاونی و خیریه) و یا حقیقی می­باشند که مسئولیت ارایه تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت­‌های تصدی درمان وزارت را برعهده می­‌گیرند.

ماده۲ـ در اجرای بند (ب) تبصره (۱۹) قانون و به منظور توسعه مشارکت­های مردمی و بهره­مندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌­گری درمان، تا سقف ده درصد از خدمات و فعالیت­‌های تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طول سال ۱۳۹۶ به بخش غیردولتی واگذار می­‌گردد.

ماده۳ـ فعالیت­‌های تصدی­‌گری­­ درمانی قابل واگذاری در سطح کشور، به پیشنهاد وزارت، با همکاری مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی و تحقیقاتی مربوط تنظیم و یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌­نامه، برای تأیید به کارگروه ارسال خواهد شد.

ماده۴ـ کارگروه مکلف است برای انجام واگذاری فعالیت­‌های درمانی مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحقیقاتی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ تدوین و جمع­‌بندی مستندات مربوط جهت واگذاری.

ب ـ تنظیم استانداردها و فرایندهای انجام کار برای مصادیق مورد واگذاری.

پ ـ تعیین شیوه های نظارت و ارزیابی بر انجام فعالیت­‌ها و خدمات واگذار شده.

تبصره ـ برنامه واگذاری شامل زمان­بندی، اولویت­ها، اهداف کمی، نمونه قرارداد، برگه­ها (فرم­ها)، تهیه و ابلاغ دستورالعمل­ها، راهنماها و کاربرگ­های مورد نیاز و نظایر آن توسط کارگروه تنظیم و برای اجرا به واحدهای ذی­ربط ابلاغ می­‌گردد.

ماده۵ ـ وزارت موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌­نامه، برنامه واگذاری فعالیت­‌های موردنظر را تدوین و به صورت عمومی منتشر نماید.

ماده۶ ـ در روش مشارکت، نهاده وزارت شامل زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی مورد نیاز برای ارایه خدمات که بنا بر درخواست بخش غیردولتی در قالب قراردادهای مشارکت مدنی تدوین می­‌شود در اختیار بخش غیردولتی قرار می­‌گیرد. نحوه ارایه نهاده­های موضوع این ماده در چارچوب الگو (مدل­)های مالی تنظیم می­‌شود.

ماده۷ـ در شیوه واگذاری مدیریت، وزارت، زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی مورد نیاز برای ارایه خدمات را بنا بر درخواست بخش غیردولتی در اختیار آن بخش قرارداده و بخش غیردولتی مکلف است خدمات موردنظر را به نحو مطلوب و براساس ضوابط و استانداردها و شاخص­های کمی و کیفی ابلاغ شده از سوی وزارت ارایه نماید.

ماده۸ ـ در هر یک از روش­‌های واگذاری، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیت­ها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه صورت می پذیرد. اطلاعات فعالیت­‌های قابل واگذاری یک ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت به‌نشانی eghtesad.behdasht.gov.ir اطلاع­رسانی و منتشر می­‌شود.

ماده۹ـ وزارت مکلف است منابع مالی لازم را برای خرید خدمت آن دسته از فعالیت­­هایی که در سال ۱۳۹۶ واگذار می­‌شود، پیش­‌بینی نماید تا در چارچوب مقررات مربوط در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

ماده۱۰ ـ وزارت مکلف است در مناطقی از کشور که امکانات درمانی و پیراپزشکی (پاراکلینیکی) بخش غیردولتی فعال می­باشد و یا امکان آن به صورت انحصاری توسط بخش غیردولتی وجود دارد، نسبت به خرید خدمت از بخش مذکور در چارچوب سطح­ بندی خدمات و ضوابط و مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت اقدام نماید.

ماده۱۱ـ طرف قرارداد موظف است براساس ضوابط و مقررات و استانداردهای ابلاغی وزارت به ارایه خدمات بپردازد.

ماده۱۲ـ ارایه خدمات در فعالیت­‌های واگذار شده مطابق تعرفه مصوب هیئت‌وزیران خواهدبود. طرف قرارداد تحت هیچ شرایطی نمی­تواند مازاد بر تعرفه تعیین شده وجهی اخذ نماید.

تبصره ـ در صورت وجود تفاوت قیمت تمام شده براساس الگوی (مدل) مالی با تعرفه دولتی، وزارت می­تواند مابه­التفاوت نرخ خرید خدمات را به بخش غیردولتی پرداخت نماید.

ماده۱۳ـ در هر یک از روش­‌های واگذاری، آورده وزارت مشتمل بر زمین، بنا، تجهیزات، امکانات و منابع انسانی و فیزیکی، در قالب قرارداد اجاره در اختیار بخش غیردولتی قرار می‌گیرد. این مبلغ از تعهدات وزارت به بخش غیردولتی کاسته خواهد شد.

ماده۱۴ـ پس از تعیین فهرست مجوزهای موردنیازی که باید از طرف بخش غیردولتی درخواست، تحصیل و یا تمدید شود، وزارت مسئولیت آن دسته از مجوزهایی را که خود صادر می­کند برعهده گرفته و در سایر مواردی که مجوزها باید توسط دستگاه اجرایی یا نهاد دیگری صادر شود، همکاری­های لازم در تحصیل، تمدید یا لغو مجوزها را انجام می­دهد.

ماده۱۵ـ وزارت موظف است به منظور تسهیل ارایه خدمات و افزایش توجیه­پذیری خدمات قابل ارایه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه نمودن فعالیت­‌هایی که زمینه تکمیل ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به بیماران را فراهم می­کند ، در قالب نظام سطح­بندی خدمات ارایه نماید.

ماده۱۶ـ وزارت موظف است به منظور اطمینان بخشی به بخش غیردولتی برای دریافت تسهیلات جهت اجرای این طرح­ها، نسبت به ارایه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره­برداری اقدام نماید و بخش غیردولتی نیز مکلف به ارایه تضامین مورد نیاز جهت حسن انجام کار می­باشد.

ماده۱۷ـ وزارت مکلف است با رعایت ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و
آیین‌­نامه­‌های اجرایی مربوط، تمهیدات لازم جهت اشتغال کارکنان شاغل در فعالیت­‌های واگذار شده را در صورت نیاز به صورت مأمور به خدمت به بخش غیردولتی فراهم نماید.

ماده۱۸ـ وزارت موظف است به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونی­های بخش سلامت، در واگذاری فعالیت­­ها و صدور مجوزهای تأسیس و بهره­برداری خصوصاً در طرح پزشک خانواده، تعاونی­های مذکور را در اولویت قرار دهد.

ماده۱۹ـ وزارت موظف است به منظور توانمندسازی بخش غیردولتی، نسبت به ارایه خدمات آموزشی، مشاوره­ای و آزمایشگاهی تخصصی در زمینه­های مرتبط به بخش غیردولتی مساعدت نماید.

ماده۲۰ـ در صورت تقاضای بخش غیردولتی طرف قرارداد جهت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز فعالیت واگذار شده برای ارایه خدمت مطلوب­تر، وزارت نسبت به استفاده از تسهیلات قانونی موجود در حد امکان مساعدت نماید.

ماده۲۱ـ وزارت مکلف است در صورت تقاضای بخش غیردولتی برای استفاده از تسهیلات بانکی جهت اداره مطلوب فعالیت واگذارشده و تأیید نیاز مذکور توسط آن وزارت، نسبت به صدور مجوز وثیقه­گذاری محل ارایه خدمات نزد بانک عامل اقدام لازم را انجام دهد و پرداخت اصل تسهیلات و اقساط مربوط بر عهده بخش غیردولتی طرف قرارداد خواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط وزارت مجاز است از محل صورت وضعیت پرداخت نشده بخش غیردولتی، نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید.

ماده۲۲ـ وزارت مکلف است در چارچوب نظام سطح بندی خدمات از هرگونه راه­اندازی فعالیت­‌های مشابه با فعالیت­‌های واگذار شده خودداری و در قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی تضامین لازم و پرداخت خسارت را تضمین نماید.

تبصره ـ در صورت راه­اندازی فعالیت مشابه توسط وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به کاهش همان میزان از اعتبارات و منابع در اختیار وزارت، اقدام لازم را انجام نماید.

ماده۲۳ـ نوع و نحوه حمایت­‌ها و اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی در قرارداد تنظیم شده بین وزارت و بخش غیردولتی طرف قرارداد تعیین خواهد شد.

ماده۲۴ـ در روش خرید خدمت، وزارت مکلف است پس از دریافت مستندات و مدارک صورت وضعیت ارایه خدمات، از بخش غیردولتی طرف قرارداد، پنجاه درصد از وجه آن را به صورت علی­الحساب پرداخت نماید. باقی­مانده در صورت تأیید مدارک مستندات ارایه شده ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ در صورت وجود اشکال در مستندات و مدارک ارایه شده، وزارت مکلف است مراتب را برای اصلاح به بخش غیردولتی اعلام نماید و در هر صورت پرداخت باقیمانده مبلغ، ظرف سه ماه پس از رفع اشکال صورت خواهد گرفت.

تبصره۲ـ تأیید اسناد، مدارک و مستندات ارسالی به شرکت­های بیمه­گر، به منزله تأیید صورت وضعیت ارایه خدمات می باشد.

ماده۲۵ـ نظارت بر فرایند واگذاری طرح­های سلامت برعهده کارگروه واگذاری است.

ماده۲۶ـ نظر به ضرورت بازخوردگیری نحوه اجرای این آیین‌­نامه، جهت انجام تمهیدات لازم برای سال­های بعد، وزارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در سال ۱۳۹۶ حداقل پنج درصد از فعالیت­‌های تصدی‌­گری واحدهای درمانی به بخش غیردولتی واگذار شود. در صورت عدم امکان تحقق درصد فوق، مراتب با ذکر دلایل و مستندات به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور منعکس خواهد شد.

ماده۲۷ـ مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات و هزینه­های درمان در بخش غیردولتی با وزارت می باشد. تأیید کیفیت خدمات ارایه شده، در چارچوب استانداردهای فنی و شاخص­های ارزیابی وزارت و دستور پرداخت هزینه ها، براساس صورت وضعیت­های ارایه شده از سوی بخش غیردولتی، توسط وزارت صورت می­‌گیرد.

ماده۲۸ـ وزارت مکلف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش عملکرد خود را در اجرای مفاد این آیین‌­نامه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ارسال نموده و کارگروه در مقاطع زمانی دو ماهه، جلسات را با حضور سازمان­های مذکور، به منظور بررسی روند و تسهیل در اجرای این آیین‌­نامه تشکیل و نسبت به رفع مشکلات اقدام و نتایج اجرای این آیین‌­نامه را به سازمان­های یادشده ارایه نماید.

ماده۲۹ـ تغییر کاربری فعالیت­‌های واگذار شده در کلیه شیوه­های واگذاری ممنوع است و بخش غیردولتی نمی تواند از آورده­های وزارت و دانشگاه­ها، جهت انجام فعالیت­ های مشخص شده در قرارداد واگذاری، به نحو دیگری استفاده نماید.

ماده۳۰ـ مسئولیت تأمین حفاظت، ایمنی و ملاحظات زیست محیطی در طی دوره بهره­برداری از فعالیت واگذاری شده، براساس قوانین و مقررات به عهده بخش غیردولتی طرف قرارداد است.

ماده۳۱ـ مواردی که در اجرای این آیین‌­نامه به بخش غیردولتی واگذار می­‌شوند، به هیچ عنوان رافع مسئولیت نظارت و پاسخگویی وزارت در قبال مراجعین و ذی­نفعان نیست.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری