آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوبه شماره ت۵۶۵۴۳هـ/۲۰۲۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه۲۲/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره۵۸۱۵۷ مورخ۱۱/۲/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ خزانه: خزانه­‌داری کل کشور.

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور.

ت ـ سازمان­ های توسعه ­ای: سازمان­ه ای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

ث ـ حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می­شود.

ج ـ مطالبات سازمان‌­های توسعه‌­ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌­های توسعه‌­ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می­شود.

چ ـ بدهی سازمان‌های توسعه‌­ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌­های توسعه‌­ای و شرکت­های تابع دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان‌­های توسعه‌­ای است.

ماده۲ـ سازمان‌­های توسعه‌­ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه­ های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال نمایند.

تبصره ـ  گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان‌­های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۷ به سازمان و خزانه­داری کل کشور ارایه شده است، می­تواند برای سال ۱۳۹۸ ملاک عمل قرار گیرد.

ماده۳ـ سازمان خصوصی­ سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌­های تابع و وابسته سازمان‌­های توسعه‌­ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۶ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه نماید.

ماده۴ـ سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۸ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌­های توسعه­‌ای انجام و گزارش خود را به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده۵ ـ سهم هریک از سازمان­‌های توسعه‌­ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی­‏های مالی (۵ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون، معادل بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال می­‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هریک از سازمان­‌های توسعه­‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸، سهم آنها با تأیید سازمان توسط سایر سازمان‌­های توسعه­‌ای قابل مصرف است.

ماده۶ ـ در اجرای این آیین‌نامه، سازمان‌­های توسعه‌ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می­‌باشند.

ماده۷ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌­های توسعه‌­ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده۸ ـ مبالغ تهاترشده براساس این آیین‌نامه به منزله وصولی تلقی می­شود و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می­شود.

ماده۹ـ سازمان‌­های توسعه‌­ای می­توانند در سقف بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (پس از کسر میزان تهاتر انجام ­پذیرفته براساس ماده (۷) این آیین­‌نامه) درخواست صدور تضامین بانکی بابت تسهیلات بانکی داخلی یا خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‏‏های اشتغال­‌زای مصوب شورای اقتصاد با اولویت مناطق کمتر توسعه‌­یافته و محروم نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری