آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن مصوب جلسه ۱۳۹۶/۷/۵ هیئت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۵/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۹۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­‌نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ هیأت تطبیق: هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین.

ب ـ هیأت بخش و روستا: هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا.

پ ـ هیأت شهرستان: هیأت تطبیق مصوبات شهرستان.

ت ـ قانون: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ تعیین اعضای هیأت­های تطبیق موضوع ماده (۸۰) قانون به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه.

ب ـ انتخاب نمایندگان شوراهای شهرستان و استان از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رییس شورا.

پ ـ انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از میان معاونان فرمانداری.

تبصره۱ـ در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیأت­های تطبیق، نمایندگان قبلی می­ توانند در جلسات هیأت­های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.

تبصره۲ـ درطول دوره فعالیت هیأت تطبیق، مرجع ذی­ربط معرفی‌کننده نماینده می­تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید.

تبصره۳ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت تطبیق به هر دلیلی از هیأت خارج شود، مرجع معرفی‌کننده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیأت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

ماده۳ـ در صورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای اسلامی که نماینده آن عضو هیأت تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد نماینده جایگزین از طرف شورای استان یا شهرستان ذی­ربط جهت شرکت در جلسه هیأت تطبیق معرفی می­شود.

ماده۴ـ به منظور بررسی بیشتر و دقیق­تر مصوبات شورا، رؤسای هیأت­های تطبیق می­توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذی­ربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیأت­های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۵ ـ جلسات هیأت­های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده۶ ـ شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه­ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذی­ربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه­های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رییس هیأت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

ماده۷ـ هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظرکند. عدم اعلام‌نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصـول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام­نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت­دار نیست.

تبصره۱ـ عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیأت تطبیق و کان­لم­یکن شدن حکم مورد اعتراض هیأت تطبیق است.

تبصره۲ـ در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست کتبی رییس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذی­ربط ارجاع می­شود. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

ماده۸ ـ چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه­های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذی­ربط می­توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیأت تطبیق ذی­ربط اعلام نمایند. هیأت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

ماده۹ـ انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رییس هیأت تطبیق می­باشد و محل دبیرخانه هیأت­های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذی­ربط است. نحوه  فعالیت دبیرخانه هیأت­های تطبیق و تأمین و پرداخت هزینه­های مربوط به هیأت تطبیق، مطابق شیوه­نامه­ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده۱۰ـ وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین­نامه بوده و موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیأت­های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیأت تطبیق را به مرجع ذی­صلاح قانونی ذی­ربط اعلام و آن را پیگیری نماید.

تبصره ـ هیأت­های تطبیق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات و عملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیأت مربوط را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذی­ربط برسانند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری