هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.2.13 بنا به پیشنهادات شماره .56.9050.25502 مورخ 1367.6.19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 4166 -64 مورخ 1367.87.17 وزارت برنامه و بودجه و شماره .5499ه مورخ 67.11.13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 62 قانون محاسبات‌عمومی، آیین‌نامه افتتاح اعتباری اسنادی را به شرح زیر تصویب نمودند.
آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور”
‌ماده 1 – برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در این آیین‌نامه دستگاه متقاضی نامیده می‌شوند در‌صورتی اعتبار
اسنادی افتتاح خواهد شد که معدل کل مبلغ آن و هزینه‌های بانکی و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط از محل‌اعتبار مصوب تخصیص یافته سال مالی مربوط تأمین و معادل ریالی هزینه‌های رازی و هزینه‌های بانکی متعلقه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌عامل حسب مورد پرداخت شده باشد.
ماده 2 – در مواردی که دستگاه متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به انعقاد قرارداد برای رفع احتیاجات سال‌های بعد بوده و بر طبق قرارداد منعقده‌بهای
خدمات و کالاهای وارداتی باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای بعد پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌منوط به ارائه تعهد
وزارت برنامه و بودجه توسط دستگاه ذیربط مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط خواهد بود.
‌تبصره 1 – ضرورت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی موضوع این ماده باید به تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط برسد.
تبصره 2 – دستگاه متقاضی مکلف است به منور اخذ تعهد موضوع این ماده یک نسخه از قرارداد و مجوز قانونی مربوط و سایر مدارک مورد نیاز را به وزارت‌برنامه و بودجه
ارائه نماید.
‌تبصره 3 – متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه متقاضی خواهد بود و تعهد و تضمین وزارت برنامه و بودجه رافع مسئولیت دستگاه‌متقاضی در بازپرداخت این مطالبات نیست.
‌ماده 3 – دستگاه متقاضی مکلف است مجوز تخصیص سهمیه ارزی لازم برای تأدیه مبالغ قابل پرداخت در هر سال بابت اعتبار اسنادی مربوط را بر طبق مقررات‌مورد عمل در سال افتتاح اعتبار از مرجع صلاحیتدار ذیربط اخذ و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
‌ماده 4 – دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت پرداخت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه‌پیشنهادی سال مربوط پیش‌بینی نماید. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و‌ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور مشخص به دستگاه مربوط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام‌نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفاً جهت ایفای تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان فروردین ماه‌سال سررسید تعهدات به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
‌ماده 5 – تعهد وزارت برنامه و بودجه موضوع ماده 2 این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) آنها می‌باشد‌و در مورد
افتتاح اعتبارات اسنادی از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت اساسنامه شرکت متقاضی و مقررات بانکی مربوط اقدام خواهد شد.
‌ماده 6 – علاوه بر شرایطی مندرج در این آیین‌نامه افتتاح اعتبارات اسنادی مذکور تابع قوانین و مقررات ارزی و قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌اجرای آن و
سایر مقررات موضوعه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر