آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و ترتیب استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور

ماده1 – به منظور ایجاد تسهیل در امر پرداخت از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته، انواع تنخواه گردان ها به میزان و ترتیب زیر واگذار می شود:

الف – تنخواه گردان حسابداری:

1 – برای پرداخت های مربوط به واحدهای مرکزی وزارتخانه هاومؤسسات دولتی ازمحل اعتبارات جاری مصوب مواد (1) تا (7) و(13) و(17) و (19) تا میزان متوسط پرداخت های یک ماه مواد مذکور مشروط بر آن که جمع تنخواه گردان واگذاری و همچنین تنخواه گردان هر ماده ازاعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.

2 – برای پرداخت های مربوط به واحدهای مرکزی دستگاه های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و همچنین مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز از محل اعتبارات جاری مصوب با رعایت مفاد و به میزان مقرر در بند (1) فوق.

3 – برای پرداخت های مربوط به واحدهای تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، در شهرستان ها از محل اعتبارات جاری مصوب کلیه مواد تا میزان متوسط پرداخت های دو ماه مشروط بر آن که جمع تنخواه گردان واگذاری و همچنین تنخواه گردان هر ماده از اعتبارات تخصیص یافته سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.

4 – برای پرداخت های مربوط به واحدهای تابعه مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز و دستگاه های اجرایی تابع بودجه استانی، در شهرستان ها از محل اعتبارات جاری مصوب با رعایت مفاد و به میزان مقرر در بند (2) فوق.

5- برای پرداخت های مربوط به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی به موجب درخواست وجه جداگانه و از محل اعتبار جاری مصوب کلیه ی مواد تا میزان متوسط پرداخت های شش ماه مشروط بر آنکه جمع تنخواه گردان واگذاری و همچنین تنخواه گردان هر ماده از اعتبارات تخصیص یافته ی سهمی واحدهای مربوط تجاوز ننماید.

6- برای پرداخت های مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی تا میزان 10 درصد اعتبار هر یک از طرح ها مشروط بر آن که از اعتبار تخصیص یافته ی طرح مربوط تجاوز ننماید.

بتنخواه گردان پرداخت

   تنخواه گردان پرداخت به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت برخی از هزینه ها توسط ذی حساب از محل تنخواه گردان حسابداری در اختیار، به میزان و ترتیب زیر واگذار می گردد:

1- به واحدهایی که دارای عامل ذی حساب هستند در شهرستان محل استقرار ذی حساب تا میزان پرداخت های یک ماه و در شهرستان های خارج از محل استقرار ذی حساب تا میزان پرداخت های دو ماه، از محل اعتبارات جاری به تفکیک برنامه و مواد هزینه.

2- به واحدهای تدارکاتی مرکزی دستگاه های موضوع این آیین نامه تا میزان پرداخت های یک ماه.

3- به واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا میزان متوسط پرداخت های شش ماه از محل اعتبارات جاری به تفکیک برنامه و مواد هزینه.

4- به واحدهای مستقر در خارج از محل استقرار ذی حساب که دارای عامل ذی حساب هستند تا میزان 10درصد اعتبار هر یک از طرح ها یا پروژه های عمرانی مورد عمل.

5- به مأمور خرید برای خریدهای جزیی حداکثر مبلغ یک میلیون ریال (اصلاحی).

6- به فرد یا هیأت هایی که به منظور انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی و نظارت فنی و یا سایر موارد به خارج از شهر محل خدمت خود اعزام می گردند و انجام مأموریت آنها ملازمه با پرداخت هزینه هایی در محل مأموریت داردو متناسب با هزینه های مذکور (به استثنای فوق العاده روزانه و هزینه ی سفر که پرداخت آن تابع مقررات مربوط می باشد) در مورد فرد تا مبلغ پانصد هزار ریال و در مورد هیأت تا مبلغ دو میلیون ریال.

7- به مأمور پرداخت حقوق و مزایای کارگران در مواردی که انجام آن از طریق حساب های بانکی و یا مستقیماً توسط ذی حساب یا عامل ذی حساب مقدور نباشد حداکثر تا معادل جمع مبلغ خالص لیست یا اسناد حقوق و مزایای هفتگی یا پانزده روز و یا یک ماهه ی کارگران مربوط (اصلاحی).

8 – به سایر واحدهای دولتی در مواردی که اجرای تمام یا قسمتی از طرح یا فعالیتی که اعتبار آن در بودجه مصوب یک دستگاه اجرایی به تصویب رسیده است وبا رعایت قوانین و مقررات به مقامات سایر واحدهای دولتی تفویض گردد. در اینگونه موارد وجوه تنخواه گردان به حسابی که با رعایت ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور افتتاح شده باشد واریز و استفاده از آن با امضای مشترک یکی از مقامات واحدهای دولتی اجرا کننده طرح یا فعالیت  که از طرف بالاترین مقام اجرایی دستگاه صاحب اعتبار به آن ها تفویض اختیار شده است و مأمور واجد شرایطی که به منظور تصدی و نگهداری حساب وجوه دریافتی و واریز آن از طرف واحد دولتی گیرنده تنخواه گردان به ذیحساب معرفی می شود به عمل خواهد آمد، مأمور مذکور بر اساس قسمت اخیر ماده (36) قانون محاسبات عمومی کشور از نظر واریز تنخواه گردان در حکم عامل ذیحساب محسوب می گردد.

   میزان تنخواه گردان پرداخت مورد نیاز در هر یک از موارد فوق در حدود سقف های مذکور در این آیین نامه توسط ذیحساب تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و مقامات مجاز از طرف آن ها نسبت به واگذاری آن اقدام خواهدگردید.

ج– (الحاقی)– تنخواه گردان استان:

   برای پرداخت هزینه های جاری وعمرانی دستگاهای اجرایی تابع بودجه استانی حداکثر معادل پانزده درصد اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی مذکور و با درخواست نمایندگی خزانه یا عنداللزوم راساً توسط خزانه.

د– (الحاقی)– تنخواه گردان سایر پرداخت های استان:

   به منظور فراهم آوردن موجبات پرداخت به موقع تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان مؤسسات دولتی مستقر در استان و واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی مرکزی در استان و همچنین ایجاد تسهیل در پرداخت وجوه لازم بابت اجرای طرح های عمرانی ملی در استان ها مبالغی که از محل اعتبار ردیف های یک قلم منظور در قانون بودجه کل کشور به استان ها اختصاص داده می شود وسایر پرداخت های لازم از محل اعتبارات جاری و عمرانی ابلاغی به استان در مورد اعتبارات مؤسسات دولتی مستقر دراستان وواحدهای تابعه به دستگاه های اجرایی مرکزی دراستان حداکثر تا پانزده درصد اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های مذکور و با درخواست نمایندگی خزانه و در سایر موارد مذکور در این بند به میزان مورد نیاز به تشخیص و رأساً توسط خزانه.

تبصره (1)– تنخواه گردان موضوع ردیف های (1و2 و 4 و 8) بند «ب» این آیین نامه منحصراً باید به حساب بانکی واحد مربوط منتقل شود حساب های مذکور حسب مورد از طرف خزانه یا نمایندگی خزانه در استان افتتاح می شود و با امضاهای مجاز موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور قابل استفاده می باشد و در مورد واحدهای خارج از کشور تنخواه گردان موضوع ردیف (3) بند (ب) به حساب بانکی واحد ذیربط که با رعایت مقررات مربوط افتتاح گردیده است واریز خواهد شد استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک بالاترین مقام واحد مربوط و یا فرد مجاز از طرف او و عامل ذیحساب یا فرد دیگری که از طرف ذیحساب مجاز شناخته شود خواهد بود.

تبصره (2)– تنخواه گردان موضوع ردیف (7) بند (ب) این ماده از طریق نزدیک ترین شعبه بانک به محل پرداخت حقوق و مزایای کارگران مربوط در اختیار مأمور ذیربط قرار می گیرد و واگذاری و انتقال وجه تنخواه گردان موضوع ردیف مذکور به صورت نقد صرفاً در صورت عدم امکان استفاده از بانک، مجاز خواهد بود وبه هرحال واگذاری وانتقال نقدی تنخواه گردان موضوع ردیف مزبور و همچنین ردیف (6) بند (ب) این ماده بایستی با رعایت کلیه تدابیر و تمهیدات ایمنی لازم از طرف دستگاه اجرایی ذیربط صورت پذیرد.

تبصره(3)– (الحاقی)– تنخواه گردان موضوع بندهای (ج) و (د) این ماده در پایان اسفند ماه هر سال توسط نمایندگی خزانه در استان به تفکیک و با اعلام از طریق پست تصویری یا تلگراف یا تلکس و یا کتباً به شرح زیر واریز گردد:

1 – تعیین مانده دفتری تنخواه گردان های مذکور.

2 – تعیین مانده دفتری  تنخواه گردان حسابداری پرداختی به ذیحسابی ها.

3 – مبالغ درخواست وجه های ذیحسابی ها که توسط نمایندگی خزانه در استان به پای تنخواه گردان حسابداری ذیحساب های مربوط منظور شده و وجه آن ها از خزانه دریافت نشده است.

– خزانه پس از دریافت اطلاعات موضوع بندهای (1و2و3) این تبصره نسبت به واریز تنخواه گردان های استان اقدام می نماید.

– خزانه می تواند عنداللزوم با توجه به مقررات قانون بودجه هر سال و سایر مقررات مربوط و با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور به نمایندگی خزانه در استان اجازه دهد مانده تنخواه گردان موضوع بند (1) این تبصره را به حساب تنخواه گردان سال بعد محسوب و به سال بعد انتقال دهد.

ماده 2– درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری موضوع ردیف های ذیل بند (الف) ماده (1) این آیین نامه از طرف ذیحساب صادر و در مورد ردیف های (1و3و5) و همچنین طرح های عمرانی ملی موضوع ردیف (6) به نمایندگی خزانه در استان ارسال خواهد شد.خزانه یا نمایندگی خزانه حسب موردپس از رسیدگی براساس مفاد این آیین نامه و با رعایت مقدورات مالی وجه تنخواه گردان مورد درخواست را به حساب پرداخت دستگاه ذیربط دربانک مربوط واریز و به پای اعتبار تخصیص یافته همان دستگاه محسوب خواهد نمود.

تبصره– (الحاقی)– در مواردی که تنخواه گردان استان یا تنخواه گردان سایر پرداخت های استان برای پرداخت های نمایندگی خزانه در استان کافی نباشد بر اساس درخواست نمایندگی مذکور که باید متکی به دلایل و مستندات کافی باشد خزانه به تشخیص خود به میزان لازم نسبت به افزایش تنخواه گردان مذکور از محل اعتبارات تخصیص یافته استان مربوط اقدام می نماید.چنانچه تنخواه گردان فوق الذکر برای پرداخت هایی از قبیل افتتاح اعتبار اسنادی یا پیش پرداخت های مربوط به قراردادهای منعقده و یا سایر پرداخت هایی که جنبه غیر مستمر دارد واگذار گردد باید با رعایت تبصره (3) ماده یک آیین نامه حداکثر ظرف مدت دوماه با صدور درخواست لازم واریز گردد.

ماده 3– در مواردی که برای پیش پرداخت های مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و یا سایر پرداخت ها، تنخواه گردان در اختیار ذیحساب نبوده و یا کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز بر اساس مدارک مربوط از محل اعتبار تخصیص یافته در اختیار وی گذارده خواهد شد.

تبصره – (الحاقی)– افزایش تنخواه گردان موضوع این ماده درمورد پرداخت هایی که جنبه استمرار ندارد باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت با صدور درخواست وجه واریز گردد.

ماده 4– مبنای واگذاری تنخواه گردان حسابداری در مورد دستگاه های اجرایی که جدیداً تأسیس می شوند وسابقه پرداخت های سال قبل ندارند به جای یک دوازدهم پرداخت سال قبل، برآورد پرداخت های ماهانه سال جاری با رعایت سایر موارد مندرج در ردیف های ذیل بند (الف) ماده (1) خواهدبود.

ماده 5– تنخواه گردان حسابداری در مورد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی که به صورت یک قلم و بدون تفکیک مواد هزینه در قانون بودجه کل کشور منظور می شود تا میزان یک دوازدهم جمع پرداخت های سال قبل با رعایت سایر موارد مندرج در ردیف های ذیل بند (الف) ماده (1) واگذار خواهد شد.

ماده 6– ذیحساب از محل تنخواه گردان حسابداری در اختیار نسبت به انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها و نیز تکمیل تنخواه گردان های پرداخت با رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط اقدام و درخواست وجه لازم به منظور تکمیل تنخواه گردان حسابداری صادر و حسب مورد به خزانه و یا نمایندگی خزانه ارسال خواهد داشت.خزانه و یا نمایندگی خزانه پس از رسیدگی های لازم وجه درخواست را به پای اعتبارات تخصیص یافته مربوط محسوب و به حساب بانکی دستگاه ذیربط واریز می نماید.

ماده 7– عامل ذیحساب هزینه ها و سایر پرداخت های واحدمربوط را در مواردی که تنخواه گردان پرداخت در اختیار دارد از محل تنخواه گردان مذکور پرداخت می نماید.در مواردی که برای انجام بعضی پرداخت ها تنخواه گردان در اختیار عامل ذیحساب نبوده و یا کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز بر اساس مدارک مربوط توسط ذیحساب در اختیار او گذارده خواهد شد.

ماده 8– استفاده از تنخواه گردان دریافتی بابت هر یک از مواد هزینه و یا هر طرح برای پرداخت های مربوط به سایر مواد و طرح ها مجاز نخواهد بود.

ماده 9– ذیحساب مکلف است تنخواه گردان حسابداری دریافتی هر سال را به شرح زیر واریز نماید:

1 – مانده وجوه مصرف نشده را حداکثر تا آخر فروردین ماه سال بعد حسب مورد به خزانه و یا نمایندگی در استان برگشت دهد.

2 – برای اسناد هزینه که در سال مالی مربوط پرداخت شده است در مورد واحدهای مرکزی حداکثر تا آخر فروردین ماه و در مورد شهرستان ها و واحدهای خارج از کشور حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد درخواست لازم صادر و با ذکر عبارت «به پای تنخواه گردان دریافتی محسوب می شود» در متن آن حسب مورد به خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان ارسال نماید.

تبصره– ذیحساب مجاز است در مورد واحدهای خارج از کشور با توجه به تبصره (2) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال ضمن درخواست وجه جداگانه ای از خزانه تقاضا نماید تا مانده وجوهمصرف نشده سال قبل واحدهای مذکور را به حساب تنخواه گردان سال جاری همان واحدها منظور نماید.

ماده10– اسنادهزینه های انجام شده ازمحل تنخواه گردان پرداخت موضوع ردیف های (1و2و3و4و5 و8) بند ب ماده (1) این آیین نامه پس ازتقابل مانده تنخواه گردان مذکور به کمتر ازپنجاه درصدمیزان اولیه وحداکثر درپایان هرماه باید به ذیحساب مربوط تحویل شود تا ذیحساب پس از رسیدگی نسبت به پر کردن تنخواه گردان پرداخت تا معادل وجه اسناد تحویلی قابل قبول اقدام نماید.

تبصره– مهلت مذکوردراین ماده درمورد تنخواه گردان پرداخت واحدهای خارج ازشور موضوع ردیف (3) بند (ب) ماده (1) دو ماه خواهد بود.

ماده 11– تنخواه گردان پرداخت حداکثر تا پایان هرسال مالی قابل استفاده خواهد بود و بایستی با برگشت مانده وجوه مصرف نشده و تحویل اسناد قابل قبول مربوط به پرداخت های انجام شده در مواعد زیر واریز گردد:

1 – تنخواه گردان موضوع ردیف های (1و2و4و5و8) بند «ب» ماده یک حداکثر تا پایان سال مالی.

2 – تنخواه گردان موضوع ردیف های (6) و (7) بند (ب) ماده یک حداکثر ظرف مدت یک هفته حسب مورد پس از انجام مأموریت مربوط و پرداخت حقوق و مزایای کارگران.

3 – تنخواه گردان موضوع ردیف (3) بند «ب» ماده یک حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد.

تبصره 1– مهلت مقرر در بند یک این ماده در صورت لزوم با توجه به طبع و ماهیت کار و یا بعد مسافت و سایر عوامل مؤثر حداکثر تا بیستم فروردین ماه سال بعد از طرف ذیحساب قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 2– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با توجه به تبصره (2) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور می توانند در صورت لزوم با ذکر موارد و توجیهات لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد نمایند که مانده وجوه مصرف نشده مربوط به تنخواه گردان پرداخت واحدهای خارج از کشور آن ها در پایان هر سال مالی به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد و در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد مذکور به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

1 – دستگاه های فوق الذکر فهرست مانده وجوه مصرف نشده واحد های خارج از کشور خود را حاوی اطلاعات مربوط به میزان مانده مصرف نشده، محل تأمین اعتبار تنخواه گردان اولیه و سال مالی مورد عمل، از طریق ذیحساب دستگاه مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می نمایند.

2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به فهرست موضوع بند«1»، مجموع مانده وجوه مصرف نشده واحد های خارج از کشور هریک از دستگاه های فوق را از یکطرف به پای تنخواه گردان حسابداری سال مالی مربوط محسوب و از طرف دیگر به حساب تنخواه گردان حسابداری سال آتی دستگاه ذیربط منظور می نماید.

ماده 12– اختیارات دستگاه های اجرایی پیش بینی شده دراین آیین نامه درمورد تنخواه گردان هایی که برای اجرای طرح های عمرانی در اختیار شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده می شود به عهده بالاترین مقام اجرایی شرکت و یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مربوط می باشد.

ماده13– کارپردازان و سایر مأمورانی که از طرف عامل ذیحساب وجوهی در اختیار آنان گذارده شده است مکلفند نسبت به واریز وجوه مذکور به ترتیب مواعد مقرر در ماده (11) این آیین نامه اقدام نمایند.

تبصره– عاملین ذیحساب مکلفند در مورد واریز وجوه مذکور در این ماده پیگیری های مستمر و لازم معمول نمایند و در صورت تأخیر در واریز و یا بروز کسری در ابواب جمعی افراد فوق الذکر ضمن انجام اقدامات لازم و به موقع مراتب را کتباً به ذیحساب ورئیس واحد اجرایی و یا سایر مراجع ذیربط گزارش نمایند.

ماده 14– ذیحساب مجازاست به منظورایجادتسهیل درامرپرداخت هزینه های واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی اختیار واگذاری تنخواه گردان ضروری برای انجام هزینه های موضوع ردیف های (5و6و7) بند (ب) ماده یک این آیین نامه را به عاملین ذیحساب ذیربط تفویض نماید ودراینگونه موارد عاملین ذیحساب نسبت به واگذاری تنخواه گردان های لازم برای پرداخت های ضروری حسب مورد تا میزان مقرر در بندهای فوق از محل تنخواه گردان پرداخت و در اختیار خود اقدام خواهند نمود.

ماده 15– عاملین ذیحساب وسایر کسانی که به موجب این آیین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب می باشند مکلفند در صورتی که اسناد  هزینه های انجام شده  از محل تنخواه گردان  مذکور که به ذیحساب  ارایهمی نمایند دارای نواقصی باشد در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص مربوط اقدام نمایند. در صورتی که رفع نقص برخی از این اسناد به علت کوتاهی فرصت تا آخر سال مالی مقدور نگردد ذیحساب اسناد هزینه مذکور را به منظور جلوگیری از تأخیردرتنظیم حساب در سرفصلی تحت عنوان اسناد هزینه واخواهی شده در دفاتر اعمال حساب خواهد نمود. اعمال حساب اسناد مزبور رافع مسئولیت عامل ذیحساب و سایر دریافت کنندگان تنخواه گردان پرداخت در مورد واریز آن نخواهد بود و در صورتی که افراد مذکور تا آخرین مهلت تنظیم حساب سالانه نسبت به رفع نقص از اسناد واخواهی شده و واریز تنخواه گردان دریافتی اقدام ننمایند ذیحساب مکلف است علاوه بر پیگیری به موقع موضوع، مراتب را همراه با فهرست اسناد واخواهی شده با ذکر دلایل ومستندات قانونی واخواهی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

ماده 16– ذیحساب موظف است به محض اطلاع از بروز کسری در تنخواه گردان عامل ذیحساب و سایر مأمورانی که تنخواه گردان پرداخت در اختیار دارند ضمن رسیدگی و تعیین مبلغ کسری معادل مبلغ تعیین شده از حساب تنخواه گردان پرداخت کسر وبه حساب ابواب جمعی افراد مذکور منظور و مراتب را طبق مقررات مربوط جهت اطلاع و اقدامات قانونی لازم به دادسرای دیوان محاسبات کشور و دستگاه اجرایی ذیربط و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

 تبصره– کسری حاصله در تنخواه گردان رد سپرده واگذاری به عاملین ذیحساب نیز مشمول مفاد این ماده خواهد بود.

ماده 17– ذیحساب و سایر دریافت کنندگان تنخواه گردان پرداخت موضوع ردیف های (2و5و8) بند « ب» مکلف اند در پایان هر ماه خلاصه حساب حاوی اطلاعات مربوط به میزان دریافتی تنخواه گردان پرداخت و سایر وجوهی که دریافت داشته اند و پرداخت های انجام شده از محل دریافت مذکور و مانده مصرف نشده تا پایان ماه مورد عمل تهیه و به ذیحساب ذیربط ارایه نمایند. خلاصه حساب مذکور بایستی مستند به اسناد و مدارک مثبته باشد.

ماده 18– ذیحساب علاوه بردریافت خلاصه حساب موضوع ماده (17) مکلف است به طرق مقتضی از قبیل بازرسی درمحل یا اعزام مأمورویا برقراری سیستم گزارش گیری مطمئن به موجودی عاملین ذیحساب رسیدگی نماید، ودرصورت ملاحظه کسری ویا پرداخت هایی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط نباشد اقدامات لازم معمول دارد.

ماده 19– دستورالعمل حسابداری واریز تنخواه گردان های موضوع این آیین نامه در اجرای ماده (28) قانون محاسبات عمومی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

محمد جواد ایروانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی