عنوان: ابطال شناسنامه بر مبنای صرف شهادت شهود

پیام: تقاضای ابطال شناسنامه به ادعای تعلق شناسنامه برادر بزرگتر فوت شده به وی، به صرف شهادت شهود و بدون امارات و قرائن دیگر (نظیر نظریه پزشکی قانونی یا نزدیک بودن تاریخ فوت برادر متوفی با تاریخ تولد خواهان) مسموع نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970224601066
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان شهریار به خواسته ابطال شناسنامه شماره 7-037860-490 به‬لحاظ تاریخ تولد 3/6/1373 و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 4/4/1375 با حفظ سایر مندرجات شناسنامه خواهان توضیح داده در تاریخ 4/4/1375 از پدری به نام ع. و مادری به‬نام س. در شهریار متولد شده ام لیکن قبل از تولدم برادری داشتم که در تاریخ 3/6/1373 متولد شده و در تاریخ 14/6/1373 با اعلام واقعه از سوی پدرم برای وی سند سجلی با مشخصات فوق تنظیم و شناسنامه صادر می گردد پس از مدتی از صدور شناسنامه برادرم به دلیل بیماری لاعلاج در تاریخ 13/1/1374 فوت می نماید و از آنجائکه عشق و علاقه هر پدر ومادری برای فرزند برای هیچ‬کس پوشیده نمی باشد از ثبت واقعه فوت برادرم امتناع می شود تا اینکه اینجانب در تاریخ 4/4/1375 متولد می شوم و شناسنامه برادر فوت شده را به اینجانب اختصاص می دهند و شناسنامه فعلی متعلق به من نمی باشد لذا صدور حکم به‬شرح خواسته مورد استدعا می باشد دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و نظر به اینکه گواهان خواهان بالاتفاق ادعای خواهان را مورد تأیید قرار داده‬اند و نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادگاه دلیلی برخلاف ادعای خواهان و به نحوی که موجبات بی‬اعتباری گواهی گواهان را اقتضاء نماید ابراز نداشته است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 99 قانون مدنی حکم به ابطال شناسنامه خواهان به‬لحاظ تاریخ تولد 3/6/1373 و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 4/4/1375 با حفظ سایر مندرجات شناسنامه صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی شهریار – ابراهیمی آزاد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان شهریار به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9300092-6/2/93 شعبه سوم محاکم عمومی شهریار مشعر بر صدور حکم به ابطال شناسنامه شماره 7-037860-490 با تاریخ تولد 3/6/73 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ 4/4/79 از این جهت وارد و مؤثر است که در مقابل سند رسمی شناسنامه مذکور که عملاً با تحصیل و استفاده از آن تعلق آن را به خود اثبات و به‬صورت ضمنی بدان اعتراف نموده مدرک قاطع و مستندی دایر بر فوت برادر دیگر و یا تولد خود و یا گواهی بیمارستانی ارائه ننموده به‬علاوه آنکه هیچ‬گونه مدرک علمی مانند گواهی پزشکی قانونی نیز در بین نبوده آنچه به عنوان گواهی شهود بدان تمسک گردیده از این حیث مخدوش است که احد از شهود که متولد 1352 است راجع به تولد طفلی در سال 1373 و سپس فوت وی گواهی داده که پر واضح است هنگام تحمل شهادت صغیر بوده خارج از شرائط عمومی تکلیف است مفید قطع و یقین نیست فلذا رأی معترض‬عنه قابلیت تأیید را نداشته ضمن نقض مفاد آن به استناد صدور ماده 358 قانون آیین دادرسی در خصوص خواسته مذکور در دادخواست مطروحه توسط خواهان بدوی آقای م.م. دایر بر ابطال شناسنامه شماره 7-037860-490 به ادعای تعلق آن به برادر بزرگتر وی که بعدها فوت نموده است به‬لحاظ مناقشه در اقامه بینه شرعی با شرایط و مقررات آن و فقدان هرگونه مستند علمی و صعوبت تصور ورود طفل 4 ساله به مدرسه ابتدایی با شناسنامه برادر بزرگتر خود به‬لحاظ عدم وجود دلایل مثبت مدعا در ابطال سند رسمی حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد رأی صادره وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
حمیدی راد – عاشورخانی