عنوان: اثبات عسر و حرج

پیام: صرف مفارقت جسمانی مثبت عسر و حرج نبوده بلکه موجبات حصول قناعت وجدانی در اثبات عسر و حرج باید فراهم شود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220200762
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/04
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم م.ت. فرزند م. متولد 28/8/62 به طرفیت همسرش آقای س.ح. فرزند ح. متولد 1352 به خواسته صدور حکم طلاق به علت مفارقت زوجین از سه سال پیش و ترک انفاق از ناحیه زوج به موجب دادنامه و اجرائیه های پیوست با بذل بخش قابل توجه (تعداد 400 عدد) از مهریه ما فی القباله در قبال طلاق. توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی احراز رابطه زوجیت طرفین به موجب سند نکاح شماره 3884 مورخ 23/6/76 صادره از دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبت شهرری و اظهارات و دفاعیات متقابل طرفین و نظریه داوران و عدم توفیق آن ها در اصلاح ذاتالبین نظر به اینکه اختلافات و مفارقت زوجین به مدت سه سال به طول انجامید و مدارک استنادی خواهان حکایت از صحت ادعا و عسر و حرج وی و تحقق بند یک عقدنامه دارد خوانده نیز در جلسه دادگاه دفاع مؤثری به عمل نیاورده و پرداخت بخشی از نفقه معوقه نمی تواند مانع حق مکتسبه خواهان در مورد طلاق باشد و ادامه اختلافات نیز بیش از این به مصلحت آن ها نیست و خواسته به نظر دادگاه موجه است و علی هذا استناداً به مواد 1284 و 1119 و 1130 و 1129 و 1143 و 1145 از قانون مدنی و ماده 26 و 27 و 28 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 حکم طلاق مشارالیها را صادر و اعلام می نماید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل تعداد چهارصد عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر در صورت امتناع به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق اقدام و دفترخانه به موجب تبصره ماده 33 قانون فوق الذکر از طرف دادگاه در اجرا صیغه و ثبت طلاق نمایندگی دارد و زوجه از تاریخ اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد حضانت فرزندان مشترک پسر 12 ساله بنام الف. متولد 1380 و دختر بنام الف. متولد 1383 به عهده خوانده (پدر) بوده و خواهان (مادر) حق ملاقات فرزندان خود را دارد و چنانچه قبل از این حکم در مورد حضانت و ملاقات فرزندان قطعی دیگری وجود داشته باشد ملاک عمل خواهد بود و در مورد الباقی مهریه و سایر حقوق مالی احتمالی در این پرونده ادعایی به عمل نیامده است در صورت ادعا دادخواست جداگانه لازم دارد و از ناحیه زوجه ادعای بارداری نشده است رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام می باشد.
رییس شعبه 233 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزایی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. از دادنامه شماره 9309970200300318 مورخ 10/3/1393 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم م.ت. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 9209980200301845 حکم به صدور طلاق با بذل 400 سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق با تعیین تکلیف راجع به حضانت و ملاقات فرزندان و سایر حقوق مالی که ادعایی از ناحیه زوجه نگردیده تصدیر گردیده است وارد است صرف نظر اینکه دادگاه محترم بدوی تکلیف داشته نوع طلاق را که در مانحن فیه که طلاق خلعی است را مشخص نماید که در این خصوص غفلت کرده است در باب احراز عسر و حرج نیز دلایل پرونده کافی نبوده چرا که در بابت احراز بند ب شروط ضمن عقد در قبال عدم پرداخت نفقه که حسب دلایل موجود در پرونده از ناحیه زوج پس از محکومیت پرداخت شده موضوع صدور حکم تمکین علی الخصوص اینکه در مبانی مربوط به حقوق خانواده همان طوری که در مواد 1102 و 1104 از قانون مدنی زوجین در تشیید مبانی خانوادگی و حسن رفتار نسبت به همدیگر تکلیف دارند لذا استواری استحکام خانواده بنا به دلایل فوق مدنظر قانون گذار بوده و احراز عسر و حرج زوجه امری است که می بایست با دلایل متقن موجبات حصول قناعت وجدانی را برای قاضی محکمه فراهم نماید کما اینکه باوجود حکم تمکین صرف مفارقت جسمانی که با توجه به دادنامه موصوف در رابطه با تمکین می تواند فعلی تلقی شود که مصدر آن زوجه بوده و در قالب قاعده اقدام قابل تعبیر و تفسیر می تواند باشد و لاغیر و از سوی دیگر تکلیفی که قانون گذار در رابطه با وظیفه زوجین در تربیت فرزندان مدنظر دارد با دلایل موجود در پرونده که به هیچ عنوان موجبات حصول قناعت وجدانی را در احراز عسر و حرج زوجه فراهم نمی سازد کما اینکه زوج در مراحل بدوی و در تجدیدنظرخواهی علاقه قلبی خود را در ادامه زندگی مشترک ابراز داشته بنا به مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به لحاظ فقد دلیل و مستنداً به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به موجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ارژنگی ـ موسوی