عنوان: اثر ازدواج مادر در سلب حضانت

پیام: ازدواج مادر، سبب سلب حق حضانت وی و واگذاری حضانت به پدر می گردد.


مستندات: مواد 1168 و 1169 و 1170 و 1175 و تبصره ماده 1169 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970224000451
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/28
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. فرزند ه. به طرفیت خانم ب.م. فرزند م. با وکالت خانم الف.ط. دایر به صدور حکم حضانت فرزند دختر بنام پ. متولد 30/5/1385 به دلیل جدایی زن و شوهر از یکدیگر به واسطه طلاق و ازدواج خوانده با توجه به دادخواست تقدیمی و توضیحات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 13/11/92 و با توجه به اینکه طبق تصویر مصدق شناسنامه خوانده که ارائه شد وی ازدواج دائم نموده و لایحه وکیل خوانده که موضوع صوری بودن آن را مطرح نموده مستدل نیست و ضمن اینکه در حال حاضر فرزند بالای سن هفت سالگی است و چون دلیل و مستندی هم از اینکه خواهان دارای سوء رفتار با فرزند باشد و یا اعتیاد زیان آور بر سرنوشت فرزند داشته باشد ارائه نگردید و با توجه به اینکه حضانت و نگهداری فرزند هم حق است و هم تکلیف لذا با در نظر گرفتن مواد 1168 و 1169 و 1170 و 1175 و تبصره الحاقی 6/5/82 به ماده 1169 قانون مدنی حکم حضانت فرزند مذکور برای خواهان صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ب.م. با وکالت الف.ط. به طرفیت ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 2075 مورخ 21/12/92 در پرونده کلاسه 1475 صادره از شعبه 281 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزند به پدر صادر گردید نظر به لایحه تجدیدنظرخواه که ادعای اعتیاد و عدم صلاحیت تجدیدنظر خوانده نموده است و ادعای وکیل تجدیدنظر منطبق با ماده 1173 نبوده و اینکه برابر ماده 1170 قانون مدنی مادر با دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود لذا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری