عنوان: اثر بلوغ بر حضانت

پیام: پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ، حضانت منتفی شده و فرزند می تواند تعیین کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221101204
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/21
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.م. فرزند ع. به طرفیت آقای ع.م. فرزند م. مبنی بر تقاضای صدور حکم به تعیین حضانت فرزند مشترک، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و لوایح ارائه شده از سوی آنان، نظر به اینکه فرزند مشترک بنام ر. متولد1383بوده و به سن تکلیف رسیده است و بر اساس مقررات قانون مدنی پس از رسیدن به سن تکلیف موضوع حضانت منتفی می باشد. و طفل به تصمیم خود نزد هرکدام از والدین که بخواهد زندگی می کند و لذا دادگاه به استناد مواد 1169و1210قانون مدنی و نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی به لحاظ منتفی بودن حضانت طفل پس از رسیدن به سن تکلیف قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ رخی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به طرفیت ع.م. نسبت به دادنامه شماره 704مورخ 12/5/92 اصداری از شعبه 6 دادگاه حقوقی(خانواده) شهرری که به موجب آن در خصوص حضانت فرزند مشترک به نام ر. ده ساله به لحاظ بلوغ حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت فرزند مشترک صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی