عنوان: اثر ردّ دادخواست الزام به تمکین

پیام: رد دادخواست الزام به تمکین، مجوز عدم تمکین دائمی و مانع طرح دعوتی مجدد نیست.


مستندات: مواد 1102 و 1103 و 1105 و 1108 و 1114 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970221100602
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/14
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ق.پ. فرزند ن. به طرفیت خانم ف.م. فرزند ر. مبنی بر تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تمکین عام و خاص با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج وظایف و تکالیف قانونی زوجین نسبت به یکدیگر و دفاعیات خوانده و مدارک ارائه شده از سوی وی، گرچه درگذشته بر اساس دادنامه 9201302 مورخه 19/8/92 صادره از این شعبه دادخواست تمکین خواهان به لحاظ خوف ضرر جانی برای خوانده ردّ شده است اما این موضوع، مجوز ترک دائمی تمکین نمی شود و خوانده تعهد بر حسن معاشرت با همسرش در دادگاه داده است. لذا دادگاه به استناد مواد 1102 و 1103 و 1105 و 1108 و 1114 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تمکین در انجام وظایف زناشویی و بازگشت به زندگی مشترک صادر و اعلام می نماید. خواهان هنگام اجرای حکم بایستی منزل مناسب تهیه و معرفی نماید. و مکلف به حسن معاشرت با زوجه می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ رخی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.م. از دادنامه شماره 262 مورخ 20/2/93 شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن مشارالیها به تمکین از شوهرش تجدیدنظر خوانده آقای ق.پ. محکوم گردیده وارد نمی باشد زیرا که دادنامه با توجه به استدلال دادگاه بدوی و عدم بیم جانی و حیثیتی توسط زوجه بر اساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیر یافته و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید ارائه نکرده است بنا به مراتب دادگاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم تمکین بلا دلیل تلقی و مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 356 قانون مرقوم قطعی است.