عنوان: اثر سوء اخلاق زوجه در شرط تنصیف دارایی

پیام: چنانچه زوجه در زندگی مشترک سو اخلاق داشته باشد شرط تملک تا نصف دارایی موضوع «بند الف» عقدنامه به او تعلق نمی گیرد.


مستندات: ماده 1133 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209972130502238
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/10
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ک.، فرزند م.، ساکن تهران با وکالت خانم ها ل.الف. و ر.ع. به طرفیت خانم الف.ح.، فرزند م.، ساکن تهران با وکالت خانم م.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج دادگاه از توجه به محتویات پرونده مبنی بر اینکه ادامه زندگی را موجب عسر و حرج خود داشته و با عنایت به اینکه داوران طرفین جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین تلاش خود را نموده لکن بی نتیجه بوده و مساعی دادگاه هم جهت ایجاد اصلاح ذات البین مثمر ثمر نبوده لذا خواسته خواهان را موجه دانسته و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 24-26-29-33 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر می گردد که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای آن اقدام نماید با این شرایط که زوج مهریه مافی القباله را به میزان 500 عدد سکه بهار آزادی و همچنین مبلغ 000/300/14 هزار تومان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نظر به عدم ابراز مدارک مثبته دال بر کسب و درآمد در دوران زندگی مشترک از این حیث ردّ و همچنین به پرداخت یک میلیون و دویست هزار تومان نفقه ایام عده محکوم می نماید و ضمناً حضانت فرزند بر عهده پدر می باشد ضمناً در صورت عدم حضور زوجه، سردفتر محترم طلاق نمایندگی دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قانعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ح. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت آقای م.ک. با وکالت خانم ر.ع. نسبت به دادنامه شماره 1346 مورخه 20/8/92 صادره از شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظر خوانده (زوج) گواهی عدم امکان سازش صادرشده است و تجدیدنظرخواه نسبت به حقوق مالی خود ازجمله تنصیف دارایی و جهیزیه و نفقه ایام عده اعتراض کرده است که نفقه ایام عده در دادنامه مشخص شده است و در رابطه با جهیزیه نیز زوج در جلسه دادگاه مورخه 10/12/92 سیاهه جهیزیه ای را که وکیل تجدیدنظرخواه ارائه کرده پذیرفته است و موظف است در حق زوجه مسترد نماید و در رابطه با نصف دارایی زوج و وکیل وی در دفاع اظهار داشتند زوجه سال هاست که توجه به همسر خود نداشته و هرکجا اراده می کرد می رفت و یا در هر جلسه شرکت می کرد و شئونات را اصلاً رعایت نمی کرد و براثر این سوء اخلاق و رفتار چون ادامه زندگی مشترک میسور نیست تقاضای طلاق زوج را نموده است و برای اثبات این ادعا مدارکی ازجمله فیلم و عکس هایی را ارائه نموده که تجدیدنظر خوانده اصلاً شئونات را رعایت نکرده است و بسیار ناخوشایند بوده که در همین اثناء تجدیدنظر خوانده در جلسه دادگاه 10/12/92 اظهار داشت با این وصف زوج مهریه را بپردازد و من دیگر ادعایی ندارم که بعدازآن مجدداً وکیل وی مدعی با نصف اموال شده است و به نظر دادگاه دفاعیات زوج موجه به نظر می رسد خصوصاً اظهارات طرفین و بالأخص زوجه و با این توصیف زوجه نمی تواند مدعی تنصیف دارایی شود لذا دادگاه با اصلاح دادنامه در رابطه جهیزیه که زوج باید تحویل زوجه نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق قانون دانسته و مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد مستنداً به ماده 358 ق.آ.د.م. ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را تأیید می نماید این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی