عنوان: اثر عدمِ تعیین داور در دعوی طلاق

پیام: جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین در دعوی طلاق، می بایست قرار ارجاع امر به داوری طلاق صادر گردد در غیر این صورت رأی صادره نقض می شود


مستندات: ماده 27 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9309970908500072
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/21
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 5/4/91 خانم خ.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت آقای م.ع. به دادگستری تفرش تسلیم کرده و توضیح داده اینجانب با خوانده در تاریخ 14/4/1379 ازدواج دائم منعقد کرده ایم حاصل زندگی ده ساله دو دختر می باشد نظر به اینکه خوانده از بندهای 2 ـ 3 ـ 7 ـ 8 ـ 9 عقدنامه تخلف نموده صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن و تعیین تکلیف حضانت فرزندان مشترک به انضمام خسارات وارده و هزینه دادرسی مورد استدعاست دادگاه عمومی تفرش طرفین را به دادرسی دعوت کرده در جلسه مورخ 27/4/91 خواهان اظهار نموده با توجه به اینکه شوهرم به دلیل ارتکاب جرائم متعدد ازجمله حمل و نگهداری و استعمال مواد مخدر و روان گردان تحت تعقیب قرارگرفته تقاضای استعلام از دادگاه انقلاب مبنی بر میزان محکومیت وی را دارم خوانده پاسخ داده اولاً خود خواهان نیز قبلاً مثل بنده مصرف مواد مخدر داشت من به جرم مواد مخدر هرگز محکومیتی نداشته ام ولی به دلیل استعمال و نگهداری قبلاً پرونده داشتم که یک بار پائیز سال قبل بود که محکوم به جریمه نقدی شدم و اخیراً نیز یک مورد پرونده دارم که برج دوم همین سال بود مجدداً به پرداخت جزای نقدی محکوم شده ام لیکن بنده کارمند رسمی اداره دارایی شهرستان تفرش هستم و کماکان به کارمندی خود ادامه می دهم اکنون پاک شده ام آزمایش داده ام راضی به متارکه نیستم و دادگاه سابقه محکومیت خوانده را از شعبات اول و دوم دادگاه انقلاب اراک استعلام کرده و درخواست نموده کپی احکام محکومیت وی را ارسال نمایند شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک دو فقره محکومیت نامبرده را که به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق محکوم شده اعلام کرده با وصول پاسخ دادگاه رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره 00548 ـ 12/6/91 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده که مورد اعتراض خواهان واقع و دادخواست تجدیدنظر تقدیم نموده و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 00873 ـ 11/9/91 ضمن ردّ اعتراضات تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است با ابلاغ این دادنامه فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجام خواه وارد و دادنامه فرجام خواسته واجد ایراد است زیرا صرف نظر از اینکه دادگاه های رسیدگی کننده به تکلیف مقرر در ماده 27 قانون حمایت خانواده و ارجاع امر به داوری جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین عمل ننموده اند و گذشته از اینکه پاسخ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک در مورد سابقه محکومیت خوانده ظاهراً واصل نشده و پیوست پرونده نمی باشد خواهان در جلسه مورخ 27/4/91 دادگاه گفته شوهرم به دلیل ارتکاب جرائم متعدد ازجمله حمل و نگهداری و استعمال مواد مخدر و روان گردان تحت تعقیب قرارگرفته و درخواست کرده مراتب از دادگاه انقلاب استعلام شود و خوانده در پاسخ اظهارات خواهان اظهار نموده به دلیل استعمال و نگهداری دو فقره محکومیت داشته ام الآن پاک شده ام آزمایش داده ام و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک در پاسخ استعلام دادگاه اعلام کرده آقای م.ع. به جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان و نگهداری شیشه و تریاک و نگهداری کراک و حشیش و استعمال مواد مخدر محکومیت یافته و خواهان در مرحله تجدیدنظر و نیز در لایحه فرجامی اعلام کرده شوهرش مبتلا به اعتیاد بوده و هم اکنون نیز معتاد است و هنگام رسیدگی دادگاه بدوی به لحاظ اعتیاد در زندان بوده و در رابطه با اعتیاد در پاسگاه نیروی انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب تفرش دارای سوابق اعتیاد می باشد و درخواست کرده سوابق او از مراجع مذکور استعلام شود که با توجه به مراتب ضرورت داشته دادگاه در رابطه با اعتیاد فرجام خوانده به نحو مقتضی تحقیقات لازم معمول و از مراجع مربوطه سوابق نامبرده استعلام و عنداللزوم نظر پزشکی قانونی در رابطه با اعتیاد فرجام خوانده کسب و سپس با عنایت به اقدامات و رسیدگی های به عمل آمده تصمیم قضایی اتخاذ می نمود با این تقدیر دادنامه فرجام خواسته به جهاتی که ذکر گردیده مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی و رفع نقص به استناد بند ج ماده 401 قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشورـ مستشار
سعیدی ـ خوشوقتی