عنوان: اثر عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان در دعوای طلاق

پیام: خودداری خواهان از پرداخت هزینه داوری در دعوای صدور حکم طلاق از موارد صدور قرار رد دعوا است.

مستندات: ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره دادنامه قطعی :
9109970224702351
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/06
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست الف.ص. به طرفیت ن.ط. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین دادگاه، به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت سازش، قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است؛ لیکن طرفین علی رغم ابلاغ حضوری، داوران خویش را معرفی ننموده اند و دادگاه از طریق واحد داوری مجتمع، برای هر یک از طرفین با هزینه خواهان داور تعیین نموده است؛ لیکن خواهان از پرداخت هزینه داوران امتناع نموده است و صدور رأی در ماهیت دعوی بدون اخذ نظریه داوری نیز امکان پذیر نمی باشد. لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده واحده فوق الذکر، قرار رد دعوی را صادر می نماید. قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حجت نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ص. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 301568-28/9/91 صادره از شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم معرفی داور در مهلت مقرر اشعار دارد وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادرگردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله، مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی

مطلب مرتبط :  اثر اطلاع زوجه از بیماری زوج در دعوای طلاق