عنوان: اجرای صیغه طلاق و تأثیر آن بر پرداخت اقساط مهریه

پیام: چنانچه حکم به اعسار و تقسیط مهریه صادر شده باشد زوج در هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت تمامی اقساط معوق و عقب افتاده است.

شماره دادنامه قطعی :
9209970907200761
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/04
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 17/5/1390 آقای غ.چ. به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج شماره 12561 مورخ 5/5/1376 حوزه ثبتی داراب و شناسنامه دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل نداشتن توافق اخلاقی به طرفیت خانم ز.م. تقدیم و توضیح می دهد به علّت نداشتن تفاهم اخلاقی با زوجه امکان ادامه زندگی مقدور نیست لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور رأی وفق خواسته را دارم شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی داراب با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا به موضوع رسیدگی و در تاریخ 17/8/1390 با حضور خوانده تشکیل جلسه می دهد خوانده اظهار می دارد خواهان به علّت سوءظن می خواهد مرا طلاق بدهد دو نفر جوان مزاحم من شدند از آن ها شکایت کردم و یک کـسی به شوهرم گفت شخصی در حیاط منزل شما بوده است من طلاق نمی خواهم اگر او خواست مرا طلاق بدهد باید تمام حقوق مرا بدهد ـ در شورای حل اختلاف در مورد مهریه اقدام کردم سه فرزند بنام های س. 11 و ر. (س. ) 7 و الف. سه ساله داریم زوج که با تأخیر در دادگاه حضور یافته بود اظهار می دارد سه فرزند داریم مهریه اش را مطالبه نموده و رأی صادرشده است من کارگر سر خیابان هستم هر وقت کار باشد انجام می دهم تمام حقوق زنم را می دهم امّا قسطی می دهم چون پول ندارم شخصی در حیاط منزل بوده که عده ای او را دیدند یک بار با شخصی صحبت می کرد وقتی از او سؤال کردم باکسی صحبت می کنی گفت دختر همسایه بوده ولی من صدای مرد را شنیدم و شماره تلفن او را از دفتر تلفن محو کرده است بچه ها اگر خواستند در نزد من یا مادرشان زندگی کنند اختیاردارند زوجه اظهار می دارد شوهرم مرا زده و الآن چهار ماه است در خانه برادر هستم دادگاه قـرار ارجاع امـر به داوری و کارشناسی را برای محاسبه اجرت المثل و نفقه ایّام معوقه را صادر می کند کارشناس منتخب طی نظریه مورخ 10/9/1390 میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ 777000/18 ریال و نفقه را از تاریخ 2/6/90 تا 30/9/90 ماهانه 000/900 ریال جمعاً به مبلغ 000/3600 ریال تعیین می کند و توضیح می دهد درآمد زوج از کارگری آزاد به دست می آید پس از ابلاغ نظریه کارشناس زوجه نسبت به آن اعتراض می کند دادگاه قرار جلب نظر هیأت کارشناسان ( سه نفری) را صادر می کند داور زوج در تاریخ 25/10/1390 نظریه خود را به دادگاه اعلام می کند داور زوجه هم در صفحه 50 نظریه خود را ارائه می کند دادگاه پرداخت دستمزد هیأت کارشناسان را به عهده معترض زوجه قرار می دهد که پس از ابلاغ اخطاریه در این مورد زوجه به پرداخت هزینه کارشناسان ظاهراً اقدامی نکرده است دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 916 مورخ 30/7/1391 پس از شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت بین اصحاب دعوا و نظرات داوران و نظریه کارشناس واحد و اصرار زوج به طلاق دعوای خواهان را قانونی تشخیص و به استناد ماده 1133 ( اصلاحی) قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش را صادر و به زوج اجازه می دهد پس از پرداخت مبلغ 777000/18 ریال بابت اجرت المثل به زوجه و پرداخت مبلغ 000/600/3 ریال بابت نفقه معوقه و پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال بابت نفقه ایّام عده دریکی از دفاتر رسمی طلاق حضور یافته و زوجه را به طلاق رجعی مطلقه نماید و توضیح می دهد زوجین دارای سه فرزند مشترک بنام س. 12 ساله و ر. ( س.) 8 ساله و الف. 4 ساله می باشند که حضانت فرزند اخیر تا سن 7 سالگی به عهده مادرش می باشد در خصوص مهریه خوانده با عنایت به اقدام قانونی زوجه و با توجه به اظهارات او در جلسه مورخ 17/8/1390 این دادگاه موضوع مذکور در شورای حل اختلاف داراب از طرف زوجه تعیین تکلیف گردیده است پس از ابلاغ رأی زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند و تصویر رأی قاضی شورای حل اختلاف داراب را ضمیمه درخواست خود می نماید که بر اساس آن مهریه نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال به نرخ روز محاسبه که زوج به پرداخت آن محکوم شده و طی رأی 145ـ 31/3/1391 قاضی شورای حل اختلاف مهریه ماهانه مبلغ 000/300 تومان تقسیط شده و نیز زوج مکـلف به تحویل یک عدد سکه تمام بهار آزادی از تاریخ صدور رأی هر دو ماه به زوجه ملزم شده است شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 1345ـ 20/12/1391 رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و»تأکید می کند پرداخت مهریه قبل از اجرای صیغه طلاق انجام می گردد« رأی در تاریخ 5/3/1392 به زوجه ابلاغ و مشارٌالیها در تاریخ 26/2/1392 نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام خواسته ابرام می گردد النهایه چون مهریه متعلق به زوجه قبلاً طی آراء و اجرائیه صادره تقسیط شده و زوج از بابت مهریه نقدی باید 000/300 تومان نقد و بقیه را ماهانه سیصد هزار تومان و 12 عدد سکه بهار آزادی را هر دو ماه یک عدد سکه مذکور را به زوجه پرداخت نماید لذا به هنگام اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج از بابت مهریه تقسیط شده بدهی معوقه داشته باشد باید آن را نقداً به زوجه تسلیم نماید یعنی اگر زوج از بابت تقسیط مهریه وجه نقد و سکه های طلا تا روز اجرای صیغه طلاق تأخیر در پرداخت داشته باشد قسط تأخیر شده برابر رأی تقسیط آن را نقداً به زوجه پرداخت نماید و بقیه را وفق رأی صادره هرماه مکلف به پرداخت آن می باشد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری