عنوان: احراز بیم و خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج

پیام: صرف وجود پرونده شکایت زوجه علیه زوج دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی در دادسرا و قبل از صدور حکم محکومیت دلیل مؤثر بر وجود خوف زوجه از زندگی مشترک با زوج تلقی نمی گردد.


مستندات: ماده 1115 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224002127
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/24
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ف. فرزند ع. به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه با عنایت به متن دادخواست خواهان و ملاحظه عقدنامه پیوست که حکایت از علقه زوجیت طرفین دعوی دارد و با توجه به اینکه با صراحت ماده 1102 به محض وقوع عقد روابط زناشویی و حقوق طرفین نسبت به هم وظایف آنان در قبال یکدیگر محقق و منعقد می گردد که ازجمله آن ها تمکین زوجه نسبت به زوج می باشد با توجه به اینکه زوجه هیچ گونه دفاعی موجه به عمل نیاورده است که عدم تمکین وی را ایجاب نماید لذا دعوی خواهان موجه تشخیص و به استناد 1114 از همان قانون حکم به تمکین خوانده نسبت به زوج به شرط تهیه مسکن و اثاث البیت که زمان اجرا باید مهیا باشد صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ فریدونی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ز.ب. به طرفیت م.ف. نسبت به دادنامه 1654 مورخ 13/11/92 در پرونده کلاسه 1335 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردید نظر به اینکه زوجه مدعی عدم امنیت جانی از ناحیه زوج و پرونده ای که دادسرا در موردایراد ضرب از ناحیه زوج دارد و با توجه به ماده 1115 قانون مدنی که می بایست مظنه خوف مستند به دلایل باشد و اینکه هنوز زوج محکومیت نیافته است لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری