عنوان: اختصاص حضانت به اطفال

پیام: حضانت مخصوص اطفال است. بنابراین از آنجا که سن بلوغ دختران 9 سال قمری است، بعد از 9 سالگی، ازحضانت خارج می شوند.


مستندات: مواد 1210، 1168، 1170، 1171 و 1175 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224700786
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/16
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ش.ش. فرزند ر. با وکالت خانم ز.ر. به طرفیت آقای ح.ع. به خواسته سلب حضانت و سرپرستی فرزند مشترک به نام الف. 11 ساله. دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، از جمله فتوکپی مصدق سند سجلی و سند طلاق نامه، باعنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین، فرزند مشترک 11 ساله می باشد و با توجه به اینکه حسب مقررات قانونی حضانت مخصوص اطفال می باشد، یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند که دختران 9 سال می باشد، لهذا بعد از 9 سالگی از حضانت خارج می شود و دیگرمصداق طفل بر چنین افرادی مصداق ندارد و به عبارت دیگر، بعد از 9 سالگی دخترمشترک مخیر است که نزد هر یک از پدر یا مادر که بخواهد باشد. لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد تبصره 1 مواد 1210 و 1168 و 1170 و 1171 و 1175 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 239 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حاتمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 309 ـ 31/2/92 صادره از شعبه 239 دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست تجدیدنظرخوانده دایر بر سلب حضانت پدر نسبت به فرزند 11 ساله اشعار دارد، به لحاظ رسیدن فرزند مشترک به سن رشد و خروج از سن حضانت اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی