عنوان: اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج

پیام: در صورت اختلاف و شک بین زوجیت دائم و موقت، اصل بر دوام ازدواج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۲۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. با وکالت خانم الف.ع. از دادنامه شماره ۰۰۱۲۲۴ مورخه ۱۹/۹/۹۱ شعبه محترم ۲۸۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان با وکالت مشارالیها به طرفیت آقایان الف.، ر.، الف.، م.، ع. همگی ب. و خانم ها س.، ظ.، ز.ب. و ع.ب. با وکالت آقای و. به خواسته اثبات زوجیت دایم حکم بر بطلان آن تصدیر گردیده وارد است زیرا در باب اختلاف و شک بین زوجیت دایم و موقت، اصل بر دوام آن است مگر این که خلافش ثابت شود و در مانحن فیه، جز انکار بعضی از وراث مرحوم س.ب.، هیچ دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده و بلکه شهادت شهود تعرفه شده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه و قبول خواسته از ناحیه اکثریت وراث که همگی از فرزندان مرحوم س. و خانم ع. می باشد و بعضاً فرزندان مرحوم س. که از همسر دیگر می باشند آنها نیز خواسته را قبول دارند و این که استدلال وکیل تجدیدنظرخوانده نیز در این مورد غیرقابل توجیه بوده و در مواردی بلادلیل بوده و نیز با توجه به سوگند زوجه بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی و با استدلال ضعیف دادگاه بدوی صادر شده با استناد به صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به قبولی خواسته مبنی بر زوجیت دایم فی مابین مرحوم س. و خانم م.ع. صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۸ همین قانون ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی