عنوان: ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی

پیام: ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین شده است، به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست.


مستندات: مواد 296، 1078 و 1082 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222600363
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/11
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف خانم ز.ز. فرزند م. با وکالت آقای ر.ک. و آقای م. هـ. به طرفیت آقای س.ر. فرزند س. با وکالت آقای ع. ش. به خواسته مطالبه مهریه به میزان 600 عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه که مبین احراز رابطه زوجیت خواهان و خوانده و اشتغال ذمه خوانده می باشد و از طرف دیگر وکیل خوانـده اذعـان نمــوده است که مـوکل در سال 87 مبلـغ 37 میلیون تومان جهت خرید یک باب آپارتمان پرداخت نموده است و همچنین آپارتمان دیگری در سال 91 به مبلغ شصت ویک میلیون تومان طی دو فقره چک پرداخت نموده است که چک اولی که در مبایعه نامه مبلغ سی ویک میلیون در مبایعه نامه قید گردیده و چک دوم که بابت باقیمانده مبلغ مبایعه نامه می باشد رسید از موکل دریافت نموده که رسید از فروشنده ارائه گردیده است لهذا تقاضای تهاتر مبالغ پرداختی با تاریخ پرداخت را درخواست نمــوده است دادگاه با توجــه به مطالب معنونه فوق با تـوجه به اینکه موضوع خواسته مطالبه 600 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده است و صرف نظر از صحت وسقم مطالب اعلامی از طرف وکیل خوانده با عنـایـت به اینکه در خصوص صحت اظهارات وکیل خوانده باید گفت که مبالغی را که خوانده ادعای پرداخت به زوجه نموده وجه نقد بوده است درصورتی که خواسته خواهان مطالبه عین 600 سکه تمام بهار آزادی می باشد به عبارت دیگر سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت می باشند و از یک جنس نمی باشند و هرکدام دارای شرایط خاص می باشنـد و با توجـه به اینکه حسب مقررات قانونی زمانی تهاتر را می تواند اجرا نمود که موضوع تهاتر حداقل از یک جنس باشد که ملاحظه می گردد وجه نقد و سکه از یک جنس نمی باشند لهذا دادگاه دفاعیات خوانده و وکیلش را مؤثر در موضوع تشخیص نداده و مستنـداً به مواد 296 و 1078 و 1082قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت 600 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می باشد و مبلغ 000/166/1ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 239دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حاتمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.ر. به طرفیت خانم ز.ز. با وکالت آقای م.هـ. از دادنامه شماره 9109970200902122 مورخ 27/12/1391 شعبه محترم 239 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به پرداخت شش صد عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که در اجرا قابل محاسبه می باشد و پرداخت مبلغ 000/166/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی (زوجه تجدیدنظر خوانده) به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصـوف صادر گردیـده وارد نمی باشـد زیـرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سعادت زاده