عنوان: ادله اثباتی در دعوای تمکین خاص

پیام: در شرایطی که زوجین در یک منزل مشترک زندگی می کنند، اما زوج مدعی است تمکین خاص صورت نمی گیرد؛ چون تمکین خاص یک رابطه کاملاً خصوصی بین زن و شوهر است، در صورت انکار زوجه و عدم ابراز دلیل موجه در مورد نشوز وی، دعوای تمکین رد می شود.


مستندات: ماده 1114 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970222401200
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/16
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ک. به طرفیت خانم ف.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه زوجین با احراز رابطه زوجیت زوجین عنایتاً به آمادگی زوج به انفاق به همسرش و اینکه زوجه دلیل موجهی بر عدم تمکین از شوهرش به دادگاه ارائه نداشته با توجه به مؤدای شهادت شهود و نیز تصویر برگ پیوستی که زوجه با فرزند وی به کرات اظهار داشته‌اند که ما مسافرت می‌رویم مستنداً به ماده 1102 قانون مدنی که مقرر می‌دارد همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین زوجین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف تمکین زوجه است از شوهرش با رعایت ماده 1114 قانون مدنی دادگاه حکم به لزوم تمکین خانم ف.م. از شوهرش آقای م.ک. صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 264 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خدایی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر‬خواهی ف.م. به‬ طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره 0707 مورخ 25/5/1390 شعبه 264 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0450 مبنی بر صدور حکم الزام تجدیدنظر‬خواه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً زوجین در یک منزل مشترک زندگی می‌کنند ثانیاً زوجه مطابق ماده 1114 قانون مدنی موظف به حضور در منزل مشترک است طرفین اذعان به این موضوع دارند لیکن زوج مدعی است تمکین خاص صورت نمی‌گیرد در این مورد اولاً زوجه منکر چنین قضیه‌ای است ثانیاً چون تمکین خاص یک رابطه کاملاً خصوصی بین زن و شوهر است با توجه به انکار زوجه و عدم ابراز دلیل موجه در مورد نشوز تمکین خاص، رأی صادره دادگاه بدوی از جهات مذکور مخدوش است به‬ استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به ‬استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان تمکین صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
مرادی هرندی – روحانی