عنوان: ارث زوجه نسبت به ماترک تقسیم نشده زوجی که قبل از اصلاح قانون فوت کرده

پیام: تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۰۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف.ح. با وکالت الف.ج. به طرفیت ۱ـض. ۲ـع. ۳ـم. ۴ـر. همگی م. فرزندان ن. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره ۵۵۰ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۲ شعبه ۴۳ با عنایت به توضیح وکیل خواهان در دادخواست دایر به اینکه آقای ن.م. در تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۸۲ در اقامتگاه دایمی خود در تهران فوت شده است و به درخواست خانم م.الف. از فرزندان آن متوفی گواهی حصر وراثت شماره ۵۵۰ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۲ از سوی آن دادگاه به وراثت موکل همسر و خواندگان فرزندان آن متوفی صادر شده و در گواهی ذکر شده یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دایمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم الارث همسر متوفی بر اساس ماده ۹۴۶ سابق قانون مدنی تعیین شده است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۸۷ مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۰۷ را اصلاح کرده است و ماده ۹۲۷ حذف شده است چون به حکم ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی در صورتی که دیگری بخواهد ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت صادره رونوشت آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نماید و گواهی حصر وراثت صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده ۹۴۶ نوشته شده است و موکل نمی تواند به استناد گواهی انحصار وراثت مزبور تمام حقوق قانونی خود را استیفا نماید، لذا به تجدید ماده ۴۱ و ۳۷۳ قانون امور حسبی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به ملاحظه پرونده ۸۲/۴۳/۱۰۵۰ که در آن گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه ۵۵۰ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۲ صادر شده است گواهی صادره مطابق مقررات حاکم بوده است و دادگاه هیچ گونه سهو و خطایی در صدور آن مرتکب نشده است و مورد استثنای خواهان نیز موجب اصلاح و تغییر آن نیست، بنابراین خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج به وکالت از خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۱۳۰۰ـ ۶/۱۲/۱۳۹۰ شعبه محترم ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ض. و ع. و م. و ر. همگی م. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره ۵۵۰ـ۸/۸/۸۲ همان دادگاه صادر شده بدین توضیح که تجدیدنظرخواه از دادگاه محترم مذکور تقاضا کرده با توجه به اصلاح ۱۸/۲/۱۳۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی و نیز قانون الحاقی یک تبصره به ماده مزبور مصوب ۱۳۸۹ که به موجب آنها مقرر شده زوجه از کل ماترک زوج به این تفصیل که از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیرمنقول در صورت اولاددار بودن زوج یک هشتم و الا یک چهارم ارث می برد و حکم فوق در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب مراتب فوت کرده ولی هنوز ماترک او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست گواهی انحصار وراثت شماره فوق را اصلاح نماید و دادگاه با این استدلال که گواهی مزبور بر اساس مقررات حاکم بر زمان صدور آن اصدار یافته و واجد اشتباهی نبوده که مستلزم اصلاح باشد، قرار تجدیدنظر خواسته را صادر کرده است دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه حکم موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۶ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۷ به شرطی که ماترک بین ورثه تقسیم نشده باشد عطف به ماسبق می شود و استفاده ذی حق از قانون مزبور طبعاً مستلزم تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت صادره مربوطه است مضافاً اجابت خواسته ضرورت رسیدگی پیرامون تقسیم یا عدم تقسیم ماترک را می طلبد بنابراین ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی حسنی