عنوان: ارجاع به داوری در دعوای بذل مدت

پیام: ارجاع به داوری در دعوای بذل مدت الزامی است و در این خصوص، دلیلی بر استثناء نکاح موقت از مقررات حاکم بر انحلال عقد دائم وجود ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970224500523
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/04/09
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن.الف. فرزند ع. به طرفیت آقای م.م. فرزند م. دایر به صدور حکم بر الزام خوانده به بذل مابقی مدت عقد منقطع به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و فقدان ادله اثباتی دعوی به استناد ماده 1257 قانون مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 278 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ سیاه سرانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. از دادنامه شماره 00091 مورخه 7/2/92 شعبه محترم 278 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن، دعوی مطروحه ایشان به طرفیت آقای م.م. به خواسته الزام به بذل مدت متعه در پرونده کلاسه 278/91/01404 قرار رد دعوی صادرگردیده، دادگاه با توجه و مداقه به اوراق و محتویات پرونده نحوه رسیدگی و همچنین مدارک و لوایح تقدیمی در مرحله تجدیدنظرخواهی و این که دادگاه محترم نخستین در خصوص خواسته خواهان بدوی که الزام زوج به بذل باقی مدت متعه و ازدواج موقت انجام یافته فی مابین می باشد به دلایل ارائه شده از سوی مشارالیها التفاتی ننموده و بدون بررسی مستندات ابرازی مبادرت به صدور قرار رد دعوی نموده در حالی که می بایست مانند دعوی طلاق به دلایل عسر و حرج زوجه یا تحقق شرایط ضمن عقد توجه و با ارجاع امر به داوری و بررسی دلایل ابرازی و پس از آن اظهارنظر ماهوی می کرد، ارجاع امر به داوری مطلق بوده و شامل نکاح دائم و موقت می شود و دلیلی بر استثنای موقت از طلاق دایمی نیست، لذا به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی قرار مذکور نیز نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی با رعایت موارد فوق الذکر به دادگاه محترم نخستین عودت می گردد. این رأی به موجب ماده 365 قانون دادرسی یاد شده قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی