عنوان: ازاله بکارت به عنف

پیام: ازاله بکارت به عنف، مصداق ایراد جرح عمدی می باشد.


مستندات: تبصره 2 از ماده 269 قانون مجازات اسلامی 1370 ـ ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970223400059
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/28
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1176 مورخ 20/10/90 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارش البکاره به اتهام ارتباط نامشروع دون زنا به عنف و از حیث جنبه عمومی ایراد جرح عمدی (ازاله بکارت) می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به مواد 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
سلیمی ـ کمالی

مطلب مرتبط :   تمکین خاص به‌عنوان شرط تحقق ترک انفاق