عنوان: ازدواج طرفین بزه رابطه نامشروع

پیام: ازدواج متهمان پس از وقوع بزه، از مصادیق کیفیات مخففه قضایی است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970270300662
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/25
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/920386 موضوع اتهام 1- آقای الف.ج. آزاد با معرفی کفیل 2- خانم ل.س. آزاد با معرفی کفیل، دایر بر رابطه نامشروع دون زنا؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری … شهرری، در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطیان یاد شده مورخ 17/06/92 و صورت جلسه دستگیری متهمین توسط ضابطین دادگستری مورخ 17/06/92، به آدرس اعلامی پیوستی پرونده، در تأیید و تسجیل ادعای معنونه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه، مفاد کیفرخواست فاقد شماره مورخ 30/07/92 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مذکور، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمین در تمامی مراحل تحقیقاتی و دادرسی و دفاعیات بلاوجه و غیرمؤثر آنان با وصف اقرار هر دو متهم به حضور در محل دستگیری اعلامی یگان مربوطه و عدم ارائه اسناد و مدارک دال بر علقه محرمیت اعم از سببی و نسبی فی مابین متهمین با اقرار به این که هیچ گونه علقه زوجیتی فی مابین آنان منعقد نمی باشد. به شرح اوراق بازجویی های مأخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه 7 دادیاری دادسرای ذی ربط و در دادگاه به حکایت صورت جلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قرائن و امارات موجود منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهمین را به نظر ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی و مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهمین هرکدام به تحمل نود و نه (99) ضربه شلاق تعزیری به نحوی که به سر و صورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری ـ شمس

مطلب مرتبط :   تمکین خاص به‌عنوان شرط تحقق ترک انفاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1. الف.ج. 2. خانم ل.س. نسبت به مفاد دادنامه شماره 0671 مورخ 08/10/1392صادره از شعبه 104 دادگاه  عمومی جزایی شهرری که به موجب آن  نامبردگان به اتهام رابطه نامشروع هر کدام به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده اند؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و مفیدی که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد لکن به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواهان و ازدواج تجدیدنظرخواهان وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد. بنابراین با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل و تخفیف مجازات شلاق نود و نه ضربه هر یک از تجدیدنظرخواهان مقرر در دادنامه معترض عنه به پرداخت مبلغ هر کدام یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران     مستشار دادگاه
موسوی پور ـ نجفی رسا

مطلب مرتبط :  امتناع از دادن طفل سپرده شده