تاریخ نظریه : 1397/11/30
شماره نظریه: 7/97/3095


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در ماده 1092 قانون مدنی، نظر قانون گذار بر استحقاق زن به نصف مهر المسمی قبل از نزدیکی بوده است. چنانکه در مسئله 14 فصل مربوط به مهریه در جلد سوم تحریر الوسیله امام خمینی (ره)  بیان شده که مالکیت زن نسبت به تمام مهریه بعد از دخول استقرار پیدا می کند. بنابراین، اگر زن نیز قبل از نزدیکی درخواست طلاق نماید، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق نمی تواند به بیش از نصف مهریه زوجه حکم دهد.

مطلب مرتبط :  فوت هر یک از زوجین پیش از دخول، تأثیری در مالکیت زوجه نسبت به کل مهریه ندارد