عنوان: استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه

پیام: پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چراکه جهیزیه، ماترکِ زوجه محسوب و به نسبت سهم الارث، تقسیم می گردد و سهم زوج از آن کسر می گردد.


مستندات: ماده 619 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970222401015
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/16
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ی. فرزند الف. و خانم ش.و. فرزند غ. با وکالت خانم ف.ض. به طرفیت آقای الف.گ. فرزند ن. با وکالت آقای م.غ. به خواسته استرداد جهیزیه مربوط به مورث خود به نام مرحوم خ.ی. وکیل خواهان ها در ایضاح خواسته بیان داشته که دختر خواهان ها در مورخ 14/7/1391 با خوانده ازدواج دائمی نموده و حسب لیست تقدیمی و الصاقی پرونده اقلام مندرج در آن را به عنوان جهیزیه به منزل زوج انتقال، از طرفی لیست موصوف به امضاء شهود رسیده لیکن با عنایت به فوت زوجه، پدر و مادر وی که ورثه مشارالیها می باشند دادخواست استرداد جهیزیه به شرح صدر الذکر طرح، و در جهت اثبات ادعای خود اسناد و مدارک ارائه و نیز تقاضای استماع گواهی مسجلین لیست جهیزیه را مطرح در ادامه خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی و ردّ ادعای خواهان ها وکیل، ادعای خرید اقلام جهیزیه برای زوجه را توسط خودش مطرح، در جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد نموده که در روند رسیدگی جلسه به این منظور، شهود طرفین دعوت و شهادت آن ها استماع گردیده حالیه با عنایت به اظهارات طرفین و دفاعیات وکلای آن ها و نیز شهادت شهود تعرفه شده خواهان ها که با حضور در دادگاه و تصدیق امضاء ذیل لیست جهیزیه مراتب بارگیری آن از شهرستان سمنان در جهت استقرار /آن ها در منزل مشترک را گواهی داده اند و نیز شهادت شهود معارض زوج که حکایت از تلقینی بودن آن دارد دادگاه نظر به مراتب مذکور دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 30 و31 و 1118 قانون مدنی و نیز ماده 519 و 515 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به ردّ جهیزیه طبق لیست پیوستی و نیز به پرداخت مبلغ 000/640/1 هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه دولتی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 276 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. با وکالت د.ش. به طرفیت خانم ش.و. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره 502 مورخه 11/4/93 دادگاه عمومی 276 در پرونده کلاسه 099 مبنی بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به استرداد جهیزیه وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً کلیه لیست جهیزیه استنادی از ماترک مرحومه خ.ی. محسوب می شود و ثانیاً اموال و ماترک مرحومه خ.ی. می بایست بر اساس مقررات ارث مطابق گواهی حصر وراثت یعنی ورثه بر اساس سهم استحقاقی آنان تقسیم گردد و نظر به اینکه رأی دادگاه بدوی مطابق مراتب مذکور صادر نگردیده است لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 619 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد اقلام جهیزیه و براساس سهم الارث استحقاقی تجدیدنظر خواندگان مطابق گواهی حصر وراثت صادر می گردد و متصدی واحد اجرای احکام هنگام اجرای رأی صادره اقلام مذکور در لیست استنادی را بر اساس نظریه کارشناس تقدیم نموده محکوم به ردّ محاسبه و پس از کسر سهم الارث زوج نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی