عنوان: استصحاب وجود خوف ضرر جانی در دعوای تمکین

پیام: درصورتی که دعوای الزام به تمکین زوج به دلیل احراز خوف ضرر جانی برای زوجه محکوم به بطلان گردد، پذیرش دعوای جدید الزام به تمکین منوط به احراز رفع خوف ضرر جانی است.


مستندات: ماده 1114 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222601883
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/06
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.س. فرزند ف. به طرفیت خانم ف.ن. با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خوانده به تمکین با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره 11902 صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و نظر به اینکه وکیل خوانده علت عدم تمکین موکله خود را ایراد ضرب جرح عمدی خواهان وعدم امنیت جانی وی اعلام نموده و صدور دادنامه شماره1621 کلاسه 8/91 صادر از سوی همین شعبه که دادخواست الزام به تمکین خواهان به همین لحاظ حکم به بطلان صادر گردیده و عدم وجود دلیلی که موجب رفع خوف ضرر جانی خوانده باشد با این وصف دادگاه خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به ماده 1114 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد
رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمد لو

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به طرفیت خانم ف.ن. از دادنامه شماره 9201519-2/9/92 شعبه محترم 230 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد تمکین زوجه مزبور تجدیدنظر خوانده از وی به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض ٌعنه دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا